Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau - Informatii - Secretariatul Comisiilor Pentru Protectia Copilului si de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Telefonul copilului

Statistici

Statistici
Unicef

Informatii


Secretariatul Comisiilor Pentru Protectia Copilului si de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

ultima modificare: 27/05/2014 13:39:54

Secretariatul Comisiilor Pentru Protectia Copilului si de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Componenta Adulti

Atributiile secretariatului comisiei:

-primeste, verifica si inregistreaza documentele prezentate de catre persoanele care solicita evaluarea in vederea obtinerii unui certificat de incadrare in grad si tip de handicap;
-inregistreaza in registrul propriu de evidenta dosarele persoanelor cu handicap solicitante, dupa realizarea evaluarii de catre serviciul de evaluare complexa;
-asigura transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, insotite de raportul de evaluare complexa cu propunerea de incadrare in grad de handicap, intocmit de serviciul de evaluare complexa,
-transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi si data de desfasurare ale sedintelor, in baza convocatorului semnat de presedintele acesteia;
-tine evidenta desfasurarii sedintelor;
-intocmeste procesele-verbale privind desfasurarea sedintelor;
-redacteaza certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data la care a avut loc sedinta;
-gestioneaza registrul de procese-verbale;
-gestioneaza registrul de contestatii;
-redacteaza alte documente eliberate de comisia de evaluare.
-transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adica certificatul de incadrare in grad de handicap, programul individual de reabilitare si integrare sociala precum si alte documente eliberate de comisia de evaluare, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii;
-primeste si inregistreaza corespondenta adresata comisiei, o prezinta spre solutionare presedintelui comisiei si o expediaza in termenul prevazut de normele legale in vigoare;
-inainteaza contestatiile impotriva certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap impreuna cu documentele care au stat la baza emiterii acestora catre Comisia Superioara de

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap in vederea solutionarii;

-primeste deciziile Comisiei Superioare si le inainteaza compartimentelor cu atributii privind prestatiile sociale, precum si titularilor acestora;
-tine legatura cu compartimentele DGASPC, furnizand informatii utile activitatii acestora;
-intocmeste lunar situatii statistice si le trimite autoritatilor interesate si abilitate;
-indeplineste orice alte atributii stabilite, in conditiile prevazute de lege, de conducatorul DGASPC.


Pogram de lucru cu publicul:

In fiecare zi intre orele 7.30 -10.30 se primesc documentele necesare evaluarii complexe in vederea obtinerii unui certificat de incadrare in grad si tip de handicap.
Intre orele 11.00 – 15.00 se asigura lucrarile de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.


Orice persoana care doreste evaluarea in vederea obtinerii unui certificat de incadrare in grad si tip de handicap va depune o cerere-tip de evaluare complexa insotita de documentele necesare evaluarii la secretariatul comisiilor pentru protectia copilului si de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu sediul in Bacau, Calea Marasesti, nr.13 – camera 8.
In cazul persoanelor care solicita reevaluarea, dosarul se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
Documentele necesare evaluarii se regasesc pe site la Serviciul de Evaluare Complexa si Vocationala a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Certificatele de incadrare in grad si tip de handicap pot fi contestate in maximum 30 de zile de la comunicare. Contestatiile se depun si se inregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare, care va transmite contestatia impreuna cu documentele ce au stat la baza emiterii certificatului de handicap catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Contestatiile se solutioneaza prin decizii emise de Comisia Superioara. Deciziile Comisiei superioare sunt comunicate atat petentului cat si secretariatului si pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legislatie

-Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-Hotararea nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
-Ordinul nr.2298/23.08.2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap;
-Ordinul 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, modificat prin Ordinul nr.692/982/23.06.2013 si Ordinul nr.707/538/13.06.2014.
-Ordinul 2299/23.08.2012 privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Structura serviciului

Elena Ardeleanu –Sef serviciu
Mirela Daraban – Inspector de specialitate
Marius Irimia – Inspector de specialitate


Date de contact: tel: 0234/576970 – int.47
top

Ultimele poze din galerie