Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau - Informatii - Serviciul Adoptii

Telefonul copilului

Statistici

Statistici
Unicef

Informatii


Serviciul Adoptii

ultima modificare: 29/10/2012 07:57:16

Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate

Activitatea Serviciului Adoptii se desfasoara conform urmatoarelor norme legislative in vigoare:

- Legea 273/2004 Republicata, privind regimul juridic al adoptiei;

- Normele metodologice de aplicare a Legii 273/2004 Republicata privind regimul juridic al adoptiei;

- Ordinul Nr.552 din 4 aprilie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate in procedura adopţiei;

- Ordinul Nr.550 din 3 aprilie 2012privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică.

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturile de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.

Serviciul Adoptii urmareste cu precadere sa mediatizeze si sa identifice cat mai multe familii de adoptie, dand astfel posibilitatea unui mare numar de copii sa creasca si sa se dezvolte intr-un mediu familial.

Obiective:

-integrarea copilului intr-o familie permanenta;

-prevenirea institutionalizarii copilului;

-dezinstitutionalizarea

Conform noi modificari legislative exista 2 tipuri de adoptie:

-adopţie internă - adopţia in care atat adoptatorul sau familia adoptatoare, cat şi adoptatul au reşedinţa obişnuită in Romania;

-adopţie internaţională - adopţia in care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită in state diferite, iar, in urma incuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului;

Adoptia nationala

Adopţia internă - adopţia in care atat adoptatorul sau familia adoptatoare, cat şi adoptatul au reşedinţa obişnuită in Romania;

Tipul de incadrare in adoptie se face in functie de resedinta obisnuita a adoptatorului/familia adoptatoare. Prin resedinta obisnuita in Romania se intelege :

-cetăţenii romani sau cetăţenii romani cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliul in Romania, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate intreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate in interesul statului roman, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de Romania;

-cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau străinii care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul Romaniei.

In inţelesul prezentei legi, prin reşedinţă obişnuită in Romania a copilului se inţelege situaţia:

-copiilor cetăţeni romani cu domiciliul in Romania care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de incuviinţare a adopţiei;

-copiilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European sau străini care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul Romaniei şi care au locuit in mod efectiv şi continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de incuviinţare a adopţiei.

Persoanele care isi exprima intentia de a adopta se pot adresa, pentru obtinerea informatiilor referitoare la documentatia necesara, demersurile si durata procedurilor adoptiei interne, directiilor sau organismelor private autorizate conform legii. Acestea vor primi informatii cu privire la :

a)conditiile de fond ale adoptiei - interdictii la adoptie, conditii de varsta, conditiile exprimarii consimtamantului;

b)constientizarea faptului ca adoptia presupune identificarea de catre institutiile statului a celei mai potrivite persoane/familii pentru un copil, precum si eventualele consecinte in situatia incercarilor de eludare a procedurilor de adoptie;

c)obligatiile ce le revin in cadrul procedurii de adoptie precum si situatiile de retragere/incetare a valabilitatii atestatului;

d)principalele caracteristici ale copiilor adoptabili si modalitatea prin care un copil devine adoptabil in Romania;

e)etapele procedurii de adoptie interna, inclusiv mentionarea duratei acestora (evaluarea in vederea obtinerii atestatului, potrivirea dintre copil si adoptator/familia adoptatoare, incredintarea in vederea adoptiei, incuviintarea adoptiei, monitorizarea postadoptie);

f)documentele necesare a fi anexate la cererea de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare si institutia competenta in solutionarea acestei cereri;

g)indicarea unor surse suplimentare de informare si documentare, inclusiv precizarea datelor de contact ale asociatiilor de parinti adoptatori si ale altor resurse din comunitate.

A.Condiţiile de fond ale adopţiei

Nu poate adopta:

-Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvarşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri.

-Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti.

-Interdicţia se aplică şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc in una dintre situaţiile anterioare.

B.Constientizarea faptului ca adoptia presupune identificarea de catre institutiile statului a celei mai potrivite persoane/familii pentru un copil, precum si eventualele consecinte in situatia incercarilor de eludare a procedurilor de adoptie.

Potrivirea este o etapă premergătoare incredinţării in vederea adopţiei se iniţiază de Oficiul Roman pentru Adoptii

Procesul de potrivire consta in identificarea si selectarea adoptatorului/familiei adoptatoare care, din punct de vedere teoretic, corespunde in cea mai mare masura nevoilor copilului. In procesul de potrivire sunt inclusi copiii pentru care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne si adoptatorul/familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in Romania care detine atestat valabil, inregistrati in Registrul National pentru Adoptii. In cazul in care persoana/familia potential adoptatoare nu respecta procedura de adoptie atestatul poate fi retras.

C.Situatiile de retragere/incetare a valabilitatii atestatului si drepturile/obligatiile ce le revin in cadrul procedurii de adoptie.

Atestatul poate fi retras in următoarele situaţii:

a) in situaţia in care se constată faptul că persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informaţii false cu ocazia realizării evaluării;

b)cand se constată faptul că nu mai sunt indeplinite condiţiile in baza cărora a fost eliberat atestatul;

c)in situaţia in care se constată implicarea directă a persoanei/familiei atestate in identificarea unui copil potenţial adoptabil; această dispoziţie nu se aplică in situaţia in care se constată că persoana/familia atestată este rudă pană la gradul al patrulea cu copilul;

d)la propunerea Oficiului, atunci cand constată că eliberarea atestatului a fost in mod vădit netemeinică sau nelegală;

e)la cererea motivată a persoanei sau familiei atestate.

Valabilitatea atestatului incetează de drept:

a)ca urmare a expirării;

b)ca urmare a modificării configuraţiei familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei sau prin divorţ;

c)in cazul căsătoriei sau decesului persoanei atestate;

d)după incuviinţarea adopţiei, odată cu rămanerea definitivă şi irevocabilă a hotărarii judecătoreşti de incuviinţare a adopţiei, cand atestatul şi-a produs in integralitate efectele pentru care a fost eliberat.

Drepturile si obligatiile persoanei/familiei potential adoptatoare

-Familia adoptatoare este informata in legatura cu procesul si procedurile adoptiei, precum si cu modificarile legislative;

-Familia adoptatoare urmeaza un program de instruire privind etapele adoptiei, perioada de acomodare, urmarile si efectele adoptiei, precum si pregatirea pentru asumarea rolului de parinte;

-Familia de adoptie trebuie sa respecte procedura de adoptie si sa se supuna acesteia;

-Sa fie informata corect de termenele prevazute de lege cu privire la contestarea deciziilor specialistilor;

-Familia adoptatoare este informata corect in legatura cu istoria personala a copilului;

-Familia adoptatoare trebuie sa pastreze confidentialitatea in ceea ce priveste copii eligibili la adoptie, care le-a fost prezentati si cu care nu au continuat procedura de adoptie;

-Pe tot parcursul procedurii de evaluare precum si pe durata valabilitatii atestatului, adoptatorul/familia adoptatoare are obligatia de a informa directia cu privire la eventualele schimbari intervenite in situatia sa socio-psiho-medicala, anexand dupa caz acte doveditoare. Art.15. – norme;

-Familia adoptatoare are responsabilitatea de a comunica copilului despre faptul ca este adoptat.

D.Principalele caracteristici ale copiilor adoptabili si modalitatea prin care un copil devine adoptabil in Romania.

Simptome ale sindromului instituţionalizării

Instituţionalizarea poate fi privită ca o boală socială. Fiecare copil este unic şi aşa trebuie să fie tratat – ca o persoană distinctă, diferit de ceilalţi. Instituţionalizarea presupune insă o uniformizare a abordărilor practice, educaţionale sau medicale ale tuturor copiilor. Astfel, ca o consecinţă a instituţionalizării, copiii manifestă anumite simptome specifice.

Există o primă fază de protest şi neacceptare, in care copiii plang, ţipă, se manifestă violent, pentru ca apoi plansul şi mişcările să se diminueze, copilul devenind inactiv. In cea de-a doua fază, copilul exprimă sentimente negative, pentru a se proteja de alte eventuale lovituri emoţionale. Treptat, copiii tind să se inchidă in sine, incep să se balanseze, să se lovească. De asemenea, aceştia pot prezenta tulburări de somn, enurezie, tulburări de raţionament. Ultima fază este cea de acceptare a propriei situaţii, copiii adoptand involuntar comportamentul standard al copiilor din instituţii.

Toate aceste comportamente reprezintă apeluri de ajutor ale acestor copii.

Stabilirea adoptiei interne ca finalitate a Planului induvidualizat de protectie

Stabilirea finalitatii planului individualizat de protectie este in competenta managerului de caz desemnat conform normelor legale in vigoare. Anterior stabilirii adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie, managerul de caz trebuie sa se asigure ca in cazul fiecarui copil pentru care s-a stabilit in conditiile legii o masura de protectie speciala au fost realizate demersuri pentru reintegrarea la parintii sai firesti, precum si pentru integrarea copilului in familia extinsa.

Planul individualizat de protecţie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, are ca finalitate adopţia internă dacă:

a)după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului şi rudele pană la gradul al patrulea ale acestuia nu pot fi găsite ori nu colaborează cu autorităţile in vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;

b)după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului pană la gradul al patrulea care au putut fi găsite declară in scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi ingrijirea copilului şi in termen de 60 zile nu şi-au retras această declaraţie. Direcţia are obligaţia inregistrării acestor declaraţii, precum şi a celor prin care părinţii şi rudele pană la gradul al patrulea revin asupra declaraţiilor iniţiale;

c)copilul a fost inregistrat din părinţi necunoscuţi. In acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia.

In situaţia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o rudă pană la gradul al patrulea, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia internă numai in situaţia in care a trecut minimum un an de la data instituirii măsurii de protecţie şi managerul de caz apreciază că este in interesul copilului deschiderea procedurii adopţiei interne.

In situaţia copilului care a implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia internă numai dacă există acordul expres al copilului in acest sens şi interesul copilului justifică deschiderea procedurii de adopţie internă. Acordul copilului este exprimat in scris, numai dupa informarea corespunzatoare

Deschiderea procedurii adoptiei interne

Dosarul copilului pentru care a fost stabilita adoptia interna ca finalitate a planului individualizat de protectie este transmis de catre managerul de caz, in copie, compartimentului de specialitate, pe baza unui proces verbal de predare-primire, in termen de 5 zile de la stabilirea adoptiei ca finalitate a planului individualizat de protectie.

Dosarul trebuie sa cuprinda toate documentele care au dus la stabilirea Planului individualizat de protectie ce are ca finalitate adoptia interna.

Consilierul juridic impreuna cu responsabilul de caz pe copil din cadrul compartimentului de specialitate asigura consilierea in vederea exprimarii consimtamantului a parintilor firesti/tutorelui si, dupa caz, a copilului care a implinit varsta de 10 ani si intocmeste in acest sens rapoartele prevazute de normele legale in vigoare. Specialistii din cadrul serviciului iau legatura cu familiile biologice ale copiilor si le ofera informare si consiliere in ceea ce priveste adoptia, cu precadere asupra etapelor (unde pot interveni si pana la ce punct vor fi implicate) si consecintelor acesteia (sentimentul de pierdere, incetarea legaturii cu minorul, etc).

In termen de 30 de zile de la luarea in evidenta a dosarului, consilierul juridic din cadrul compartimentului de specialitate intocmeste actiunea iar directia sesizeaza instanta judecatoreasca in vederea deschiderii procedurii adoptiei interne.

In situatia copilului pentru care a fost instituita tutela, actiunea de deschidere a procedurii adoptiei interne este promovata de catre directia de la domiciliul copilului la solicitarea tutorelui, cu administrarea unui probatoriu din care sa rezulte daca acest demers raspunde interesului superior al copilului.

Pe baza dosarului intocmit, se solicita instantei deschiderea procedurii de adoptie, faza in care parintii biologici/tutorele isi exprima consimtamantul la adoptia copilului. Consimţămantul părinţilor fireşti se dă in faţa instantei judecatoresti odată cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii adopţiei. Direcţia are obligaţia de a prezenta instanţei Raportul cu privire la faptul că părinţii fireşti au beneficiat de consiliere şi informare inaintea exprimării consimţămantului.

Conform art 8 in mod exceptional Instanţa judecătorească poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui de a consimţi la adopţia copilului dacă se dovedeşte, prin orice mijloc de probă, că aceştia refuză in mod abuziv să işi dea consimţămantul la adopţie şi instanţa apreciază că adopţia este in interesul superior al copilului, ţinand seama şi de opinia acestuia dată in condiţiile legii, cu motivarea expresă a hotărarii in această privinţă.

Se poate considera refuz abuziv de a consimţi la adopţie şi situaţia in care, deşi legal citaţi, părinţii fireşti sau, după caz, tutorele nu se prezintă in mod repetat la termenele fixate pentru exprimarea consimţămantului

Dupa ramanerea definitiva a Sentintei Civile de incuviintare a deschiderii procedurii de adoptie, se informeaza in scris, in termen de 5 zile, Oficiul Roman pentru Adoptii si Managerul de caz al copilului cu privirea la hotararea instantei.

E.Etapele procedurii de adoptie interna, inclusiv mentionarea duratei acestora (evaluarea in vederea obtinerii atestatului, potrivirea dintre copil si adoptator/familia adoptatoare, incredintarea in vederea adoptiei, incuviintarea adoptiei, monitorizarea postadoptie).

Etapele adoptiei: Procesul de adoptie presupune parcurgerea etapelor privind: cererea familiei potenţial adoptatoare, evaluarea familiilor potential adoptatoare, incredintarea in vederea adoptiei, incuviintarea adoptiei si monitorizarea post-adoptie.

1.Cererea familiei potenţial adoptatoare

Persoana sau familia care solicita evaluarea in vederea eliberarii atestatului formuleaza o cerere scrisa adresata directiei in a carei raza administrativ-teritoriala domiciliaza.

Cererea privind eliberarea atestatului este insotita de documentele din Anexa I .

Initierea procesului de evaluare are loc numai dupa depunerea actelor prevazute la Anexa I .

Verificarea documentelor precum si identificarea eventualelor interdictii la adoptie se realizeaza de catre consilierul juridic din cadrul compartimentului de specialitate in termen de maxim 10 zile de la inregistrarea cererii.

După inregistrarea cererii de evaluare, responsabilul de caz stabileşte, de comun acord cu familia, programul interviurilor, al vizitelor la domiciliu, al intalnirilor cu rude, vecini, colegi de la locul de muncă al soţilor.

2.Evaluarea familiei potenţial adoptatoare

Procesul de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare cuprinde urmatoarele etape:

a)evaluarea sociala, realizata de responsabilul de caz;

b)evaluarea psihologica, realizata de psihologul desemnat ca membru al echipei de evaluare;

c)pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte, realizata de compartimentul de specialitate sau dupa caz de organismul privat autorizat.

Procesul de evaluare se realizeaza prin intalniri si discutii cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse a acestora, cu alte persoane care pot furniza informatii relevante precum si prin intalniri in grup, in cadrul etapei de pregatire. Totodata, in cadrul evaluarii sunt analizate si informatiile continute in documentele existente la dosarul solicitantilor.

Numarul minim al intalnirilor necesare pentru evaluarea sociala este de 6 intalniri iar cel pentru evaluarea psihologica de 4 intalniri, in functie de particularitatile fiecarui caz urmand a se aprecia cu privire la necesitatea realizarii unor intalniri suplimentare.

In cadrul procesului de evaluare intalnirile cu adoptatorul/familia adoptatoare se pot realiza atat la domiciliul acestora cat si la sediul directiei, iar cu celelalte persoane care pot furniza informatii relevante intalnirile pot avea loc, dupa caz, la domiciliul membrilor familiei extinse, in comunitate sau la locurile de munca ale adoptatorului/familiei adoptatoare.

Pe tot parcursul procedurii de evaluare precum si pe durata valabilitatii atestatului, adoptatorul/familia adoptatoare are obligatia de a informa directia cu privire la eventualele schimbari intervenite in situatia sa socio-psiho-medicala, anexand dupa caz acte doveditoare.

Raportul final de evaluare si procedura de contestare:

Dupa parcurgerea celor 3 etape ale procesului de evaluare, membrii echipei de evaluare intocmesc raportul final de evaluare a capacitatii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare. Raportul final contine sinteza informatiilor psiho-sociale, concluziile echipei de evaluare, profilul copilului pentru care adoptatorul/familia adoptatoare poate indeplini adecvat rolul de parinte si recomandarea privind acordarea/neacordarea atestatului. Raportul se intocmeşte in maximum 120 de zile de la depunerea cererii de evaluare şi se comunică solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la aprobarea acestuia de catre directorul directiei (art.31 din Normelor metodologice de aplicare a legii).

In cazul in care raportul final contine recomandarea de eliberare a atestatului de persoana/familie apta pentru adoptie, directorul directiei emite dispozitia privind eliberarea acestuia care se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare.

In cazul in care raportul final contine recomandarea de neeliberare a atestatului de persoana/familie apta pentru adoptie, acesta poate fi contestat la directia care a realizat evaluarea in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare. Dovada comunicarii raportului este pastrata la dosarul adoptatorului/familiei adoptatoare.

In cazul in care raportului final de evaluare contine recomandarea de eliberare a atestatului pentru o grupa de varsta sau, dupa caz, cu numarul de copii pentru care persoana/familia nu este de accord acesta poate fi contestat.

Solutionarea contestatiei se realizeaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei la Oficiu, iar rezultatul solutionarii acesteia si, dupa caz, propunerea formulata se comunica directiei si contestatarului.

Solutionarea contestatiei se realizeaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei la Oficiu, iar rezultatul solutionarii acesteia si, dupa caz, propunerea formulata se comunica directiei si contestatarului.

3.POTRIVIREA TEORETICA SI PRACTICA IN CADRUL PROCEDURII ADOPTIEI INTERNE

Potrivirea teoretica la nivelul Oficiului

Procesul de potrivire consta in identificarea si selectarea adoptatorului/familiei adoptatoare care, din punct de vedere teoretic, corespunde in cea mai mare masura nevoilor copilului.

In procesul de potrivire sunt inclusi copiii pentru care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne si adoptatorul/familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in Romania care detine atestat valabil inregistrati in Registrul National de Adoptie.

In vederea initierii de catre Oficiu a procedurii de potrivire teoretica, directia este obligata sa transmita acestuia informatiile cu privire la adoptatorii/familiile adoptatoare atestate, cat si cu privire la copiii pentru care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne .

Oficiul introduce in R.N.A. informatiile cu privire la adoptatorii/familiile adoptatoare atestate, cat si cu privire la copiii pentru care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne, in baza criteriilor de potrivire teoretica, adoptatorii/familiile adoptatoare ce urmeaza a fi incluse in lista care se transmite directiei de la domiciliul copilului, in vederea continuarii procedurii de potrivire teoretica.

Oficiul are obligatia de a transmite lista in termen de 10 zile de la data inregistrarii sentintei de deschidere a procedurii adoptiei interne.

Potrivirea teoretica la nivelul directiei

In urma transmiterii listei de catre Oficiu, responsabilul de caz al copilului si psihologul din cadrul compartimentului de specialitate sunt obligati sa continue potrivirea initiata de Oficiu, pe baza criteriilor de potrivire teoretica de la nivelul directiei.

Responsabilul de caz al copilului si psihologul colaboreaza cu responsabilul sau, dupa caz, responsabilii de caz ai adoptatorilor/familiilor adoptatoare si selecteaza din lista transmisa de Oficiu, 3 adoptatori/familii adoptatoare care vor fi incluse in fisa sintetica de potrivire teoretica.

In selectia celor 3 adoptatori/familii adoptatoare, sunt incluse cu prioritate persoanele:

a)rudele copilului pana la gradul al patrulea inclusiv;

b)persoana/familia alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie o perioada de minim 6 luni;

c)persoanele/familiile care au adoptat frati ai copilului;

d)persoanele/familiile cu care copilul a avut contacte directe si constante, o perioada de minim 6 luni anterior obtinerii atestatului.

Pentru completarea numarului de adoptatori/familii adoptatoare se aplica unul sau mai multe criterii de potrivire teoretica utilizate la nivelul directiei, daca responsabilul de caz apreciaza ca pentru copilul in cauza sunt esentiale anumite criterii din fisa sintetica de potrivire teoretica.

Daca responsabilul de caz stabileste ca anumite criterii de potrivire de la nivelul directiei sunt esentiale pentru satisfacerea nevoilor copilului, in procedura de selectie si potrivire vor fi inclusi numai adoptatorii care raspund acestor criterii.

In urma completarii fisei sintetice, responsabilul de caz al copilului realizeaza o ierarhizare a adoptatorilor/familiilor adoptatoare in functie de capacitatea acestora de a raspunde criteriilor de potrivire teoretica. Procedura de potrivire practica este initiata cu acel adoptator/familie adoptatoare care raspunde in cea mai mare masura criteriilor de potrivire teoretica.

Potrivirea practica

Potrivirea practica vizeaza pregatirea copilului, a adoptatorului/familiei adoptatoare si a altor persoane de referinta pentru copil si organizarea de intalniri intre copil si adoptator/familia adoptatoare, in vederea facilitarii acomodarii acestora.

In cadrul procedurii de potrivire practica, pentru adoptator/familia adoptatoare se urmareste:

a)sprijinirea in vederea intalnirii cu copilul, furnizarea unor informatii cu privire la caracteristicile, nevoile si istoria acestuia si consilierea referitor la atitudinea si comportamentul adecvate in raport cu copilul;

b)oferirea suportului necesar pentru a putea depasi/clarifica eventualele ingrijorari in ceea ce priveste copilul.

In maxim 3 zile de la data primei intalniri cu copilul, adoptatorul/familia adoptatoare isi exprima in scris opinia cu privire la continuarea procedurii de potrivire practica.

In termen de 2 zile de la exprimarea dorintei de a continua procedura de potrivire, cei doi responsabili de caz intocmesc un raport comun in care propun continuarea potrivirii practice sau mentioneaza necesitatea reluarii procedurii de potrivire cu o alta familie. Reluarea procedurii de potrivire cu urmatorul adoptator/familie adoptatoare se propune de catre responsabilul de caz al copilului.

Intalnirile au drept scop realizarea treptata a acomodarii cu adoptatorul/familia adoptatoare si pot fi realizate atat in mediul de viata al copilului, cat si in afara acestuia.

Numarul intalnirilor necesare pentru constatarea compatibilitatii dintre copil si adoptator/familia adoptatoare se stabileste de catre cei doi responsabili de caz, in functie de particularitatile si evolutia cazului. Numarul minim al intalnirilor este de 4.

La finalul potrivirii practice, responsabilul de caz al copilului si cel al adoptatorului/familiei adoptatoare intocmesc raportul de potrivire

In cazul in care pe parcursul potrivirii practice, specialistii constata ca nu se realizeaza acomodarea copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare, potrivirea inceteaza, urmand a se relua procedura de potrivire cu urmatorul adoptator/familie adoptatoare care raspunde in cea mai mare masura criteriilor de potrivire teoretica.

Responsabilul de caz al copilului are obligatia de a notifica de indata Oficiul cu privire la incetarea procesului de potrivire practica.

4.INCREDINTAREA IN VEDEREA ADOPTIEI

In termen de maxim 5 zile de la intocmirea raportului de potrivire, directia de la domiciliul copilului, prin intermediul compartimentului de specialitate, sesizeaza instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.

Odata cu cererea de incredintare in vederea adoptiei, directia solicita instantei sa se pronunte si cu privire la revocarea masurii de protectie speciala.

Părţi citate in judecarea cererilor de incredinţare a copilului in vederea adopţiei:

-Direcţia de la domiciliul copilului;

-Direcţia de la domiciliul familiei;

-Familia adoptatoare.

Executarea sentintei judecatoresti prin care s-a admis cererea de incredintare in vederea adoptiei se face in baza unui certificat de grefa.

Termenul pentru care s-a dispus incredintarea se calculeaza de la data mutarii efective a copilului la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare.

In cazul in care exista o cerere de revizuire, instanta poate dispune revocarea masurii de incredintare si va hotari o masura provizorie de protectie a copilului pana la solutionarea revizuirii.

Pe intreaga perioada in care copilul este incredintat in vederea adoptiei directia, in a carei raza administrativ-teritoriala domiciliaza adoptatorul/familia adoptatoare, are obligatia de a urmari evolutia copilului, intocmind in acest sens rapoarte bilunare.

Rapoartele bilunare contin constatarile rezultate ca urmare a evaluarii relatiilor dintre copil si familie, in urma vizitelor efectuate de catre responsabilul de caz si de catre un psiholog din cadrul compartimentului de specialitate, precum si propuneri vizand, dupa caz, mentinerea, prelungirea sau revocarea incredintarii in vederea adoptiei.

Responsabilul de caz are obligatia de a informa adoptatorul/familia adoptatoare asupra recomandarilor si concluziilor continute in cuprinsul rapoartelor bilunare.

La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, directia in a carei raza administrativ-teritoriala domiciliaza adoptatorul/familia adoptatoare intocmeste un raport final, in care se evidentiaza modul in care copilul s-a adaptat noului mediu de viata, luandu-se in considerare constatarile si concluziile rapoartelor bilunare sau ale altor documente intocmite in aceasta perioada.

Raportul final se intocmeste de catre responsabilul de caz si psihologul desemnat din cadrul compartimentului de specialitate, contine propunererea vizand incuviintarea adoptiei si se aproba de catre directorul directiei.

Prelungirea si revocarea incredintarii in vederea adoptiei

In situatiile in care este necesara prelungirea incredintarii in vederea adoptiei, directia sesizeaza de indata instanta judecatoreasca cu cerere in acest sens. In situatiile in care se solicita revocarea incredintarii in vederea adoptiei, cererea adresata instantei judecatoresti contine si solicitarea cu privire la instituirea unei masuri de protectie speciala pentru copil si desemnarea persoanei care urmeaza sa exercite drepturile si obligatiile parintesti cu privire la acesta.

5. INCUVIINTAREA ADOPTIEI INTERNE

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de documentele prevazute de lege, precum si de urmatoarele:

a)copie dupa buletinul/cartea de identitate, permisul de sedere pe termen lung/permisul de sedere permanenta sau, dupa caz, cartea de rezidenta permanenta;

b)documentul prin care a fost instituit plasamentul/tutela pentru situatiile in care copilul a fost plasat sau se afla in tutela la adoptator/familia adoptatoare de cel putin 2 ani;

c)raportul de consiliere a copilului care a implinit varsta de 10 ani in vederea exprimarii consimtamantului.

Raportul final intocmit la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei se depune la instanta judecatoreasca pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care directia a fost citata pentru judecarea cauzei.

6.MONITORIZAREA POST ADOPTIE

Monitorizarea postadoptie se realizeaza trimestrial, de catre directia de la domiciliul copilului prin intermediul compartimentului de specialitate, pentru o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea adoptiei. Responsabilul de caz pentru monitorizarea postadoptie, are obligatia de a intocmi rapoarte trimestriale de monitorizare care consemneaza evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si adoptator/familia adoptatoare.

In situatia in care in perioada de monitorizare postadoptie adoptatorul/ familia adoptatoare isi stabileste domiciliul/resedinta in raza administrativ-teritoriala a altei directii decat cea care a initiat procedura de monitorizare, rapoartele trimestriale de monitorizare vor fi intocmite de catre directia de la noul domiciliu/resedinta.

Daca adoptatorul/familia adoptatoare impreuna cu copilul adoptat urmeaza sa locuiasca mai mult de 3 luni pe teritoriul altei tari, monitorizarea postadoptie se realizeaza de catre directia care are in evidenta cazul, cu sprijinul Oficiului. Directia pune la dispozitia adoptatorului/familiei adoptatoare, la cererea acestuia, un document in care se precizeaza faptul ca adoptia a fost incuviintata urmand procedura adoptiei interne si se solicita sprijinul autoritatilor straine pentru continuarea monitorizarii postadoptie.

In termen de maxim 15 zile de la incheierea perioadei de monitorizare postadoptie, responsabilul de caz intocmeste raportul final de inchidere a cazului, care este supus aprobarii directorului directiei.

Rapoartele se transmit Oficiului si, dupa caz, si directiei care a initiat monitorizarea postadoptie, in situatia prevazuta la art.85 alin.(1) din normele metodologice, in termen de 5 zile de la aprobarea lor de catre directorul directiei.

Anexa 1

Cererea privind eliberarea atestatului este insotita de urmatoarele documente:

permisul de sedere pe termen lung/permisul de sedere permanenta;-copie dupa: buletinul/cartea de identitate;cartea de rezidenta permanenta.

-declaratie autentica pe proprie raspundere, cu privire la locuirea efectiva si continua pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistand absente temporare care cumulat depasesc 3 luni;

-copie legalizata dupa:

certificatul de nastere;

certificatul de casatorie,

daca este cazul hotarare de divort sau certificat de deces;

titlul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei;

declaratie autentica pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul/solicitantii nu sunt decazuti din drepturile parintesti precum si referitor la faptul ca nu au copil/copii in sistemul de protectie speciala;

-certificatul de cazier judiciar;

-adeverinte de venit sau alte documente care atesta veniturile solicitantului/solicitantilor;

-certificat medical tip Ministerul Sanatatii, cu parafa si semnatura fiecarui medic, insotit de rezultatul evaluarii psihiatrice de la Institutul de sanatate mintala ;

-copii dupa documentele de studii;

-minimum doua caracterizari de la ultimul loc de munca pentru fiecare solicitant;

-declaratia sotului care nu se asociaza la cererea de adoptie cu indicarea expresa a motivelor neasocierii;

-certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;

-certificat/adeverinta medicala eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care locuieste solicitantul, cu mentionarea eventualelor boli cronice, insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice.

Adoptia internationala

Adopţia internaţională - adopţia in care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită in state diferite, iar, in urma incuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului

Persoanele/familiile cu resedinta obisnuita in strainatate aflate intr-una dintre situatiile prevazute de lege pentru a putea adopta international un copil a carui resedinta obisnuita este in Romania, trebuie sa solicte atestarea ca persoana/familie potential adoptatoare statul unde locuieste efectiv. Dupa ce sunt atestate pot formula cerere de adoptie care se inainteaza Oficiului, iar pentru a fi luata in evidenta Registrului National de Adoptie, cererea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

a)documentele care fac dovada identitatii si cetateniei solicitantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate sau pasaport precum si, dupa caz, certificat de cetatenie;

b)declaratie autentificata pe proprie raspundere, ca nu sunt decazuti din drepturile parintesti precum si ca nu au copil/copii in sistemul de protectie;

c)actul de casatorie si acte de nastere in copie legalizata;

d)acte doveditoare privind gradul de rudenie cu copilul, daca este cazul;

e)caziere judiciare ale persoanelor care doresc sa adopte si dupa caz a sotului care nu se asociaza la cererea de adoptie;

f)raport medical intocmit separat pentru fiecare adoptator continand rezultatul evaluarii psihiatrice si, dupa caz, raportul medical privind bolile psihice ale sotului care nu se asociaza la cererea de adoptie;

g)raport care contine informatii cu privire la identitatea persoanelor care doresc sa adopte, capacitatea si aptitudinea lor de a adopta, situatia lor personala, familiala, materiala si medicala, mediul social, motivele care ii determina sa adopte un copil din Romania;

h)documentul eliberat de autoritatea straina competenta care atesta ca persoana/familia este apta sa adopte ;

i)documentul eliberat de autoritatea straina competenta din statul primitor care garanteaza ca adoptatul poate intra si locui permanent in statul primitor ;

j)documentul eliberat de autoritatea straina competenta sau organizatia straina acreditata care atesta existenta serviciilor postadoptie;

k)documentul eliberat de autoritatea straina competenta sau organizatia straina acreditata din care sa rezulte ca se va asigura monitorizarea evolutiei copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi, pentru o perioada de minim 2 ani de la incuviintarea adoptiei prin transmiterea de rapoarte trimestriale;

l)documentul eliberat de autoritatea straina competenta sau organizatia straina acreditata care atesta ca adoptatul are fata de adoptator si rudele acestuia aceeasi situatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului, respectiv, recunoasterea adopttiei cu efecte depline in statul primitor;

m)documentul eliberat de autoritatea straina competenDocumente atasate


top

Ultimele poze din galerie