Serviciul de Evaluare Complexă și Vocațională a Persoanelor Adulte cu Handicap


Date de contact

Prin aparitia Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se infiinteaza Serviciul de evaluare complexa si vocationala a persoanelor adulte cu handicap.

Metodologia de lucru si functionalitatea serviciului sunt cuprinse in Hot. Nr. 268/2007, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 si in conformitate cu ORDINUL nr.2298/2012 privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap.

Acest serviciu asigura o evaluare complexa a persoanelor care solicita incadrarea intr-un grad de handicap, proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora.

Procesul cuprinde colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora conform Ordinului 762/2007 privind criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, cu actualizarile ulterioare, in scopul orientarii asupra deciziei si interventiei.

In acelasi timp se specifica clar subordonarea evaluarii principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit caruia orice decizie sau masura este luata numai in interesul acestei persoane , fiind incceptabile abordarile intemeiate pe mila si pe perceptia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.

Atributiile principale ale serviciului sunt :

 • efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
 • recomanda sau nu incadrarea, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
 • avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de caz. Managerul de caz va inainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atat persoanei in cauza, cat si reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap;
 • evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
 • asigura realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea D.G.A.S.P.C. sau a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Legatura dintre Serviciul de evaluare complexa si vocationala a persoanelor adulte cu handicap si Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este asigurata de un secretariat care asigura lucrarile de secretariat ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Procesul de evaluare cuprinde urmatoarele caracteristici:

 • se axeaza pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune sociala, evidentiaza aptitudinile si abilitatile persoanei cu handicap;
 • este bazata pe modelul social al abordarii handicapului, presupunand o abordare integratoare a elementelor relevante: sanatate, grad de adaptare psihosociala, nivel de educatie, grad de dezvoltare a abilitatilor profesionale;
 • este unitara, in sensul ca opereaza cu aceleasi obiective, criterii, metodologii;
 • este efectuata in echipa, toti membrii echipei sunt implicati activ, fiecare lucrand complementar cu celalalt;
 • respecta drepturile si demnitatea persoanei cu handicap.

Evaluarea complexa a persoanei adulte care/sau pentru care se solicita eliberarea certificatului de incadrare in grad de handicap si/sau orientare profesionala si/sau masura de protectie, se realizeaza in cadrul serviciului cu urmatorii specialisti :

 • MEDIC
 • PSIHOLOG
 • ASISTENT SOCIAL
 • KINETOTERAPEUT

Acte necesare depunere dosar pentru certificat de incadrare in grad de handicap

 • Dosar cu sina
 • Cererea de evaluare/reevaluare in vederea incadrarii in grad de handicap
 • Act de identitate – in copie Xerox
 • Adeverinta de salariat – pentru salariati – in original
 • Decizie de pensionare (pensie limita de varsta sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) si un cupon de pensie – pentru pensionari – in copie Xerox
 • Adeverinta de la Administratia finantelor publice sau primaria de domiciliu – pentru cei care nu realizeaza venituri – in original
 • Ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap conform anexa nr.6 la HG 430/2008
 • Scrisoare medicala tip, completata de medicul de familie cu bolile aflate in evidenta – in original
 • Scrisoare/referat medical de la medicul specialist – cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii si a starii prezente – in original
 • Alte acte medicale (bilete de iesire din spital, analize medicale, rezultate computer tomograf, copii fise dispensarizare, etc.) dupa caz sau la solicitarea specialistilor Serviciului de
 • Evaluare Complexa si Vocationala a Persoanelor Adulte cu Handicap

Legislatia aplicabila activitatii serviciului

 • Reglementari internationale
 • Conventia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati

Legislatie primara

 • Legea 448/2006 (actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 287/2009 – Noul cod civil – Titlul III, art. 104 – 186;
 • Ordinul nr. 762/2007 privind criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, cu actualizarile ulterioare.

Legislatie secundara

 • Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Hotararea 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Hotararea nr. 1434 din 02/09/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.