Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Pietricica


Date de contact

Date de contact si identificare a centrului:

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica „Pietricica” este o institutie de asistenta sociala de interes public pentru persoanele adulte cu handicap, fara personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliului Judetean Bacau si in structura Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului Bacau.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica„Pietricica” funcţíoneaza in baza Hotararii nr.125 /28.07.2014 a Consiliului Judeţean Bacau şi in conformitate cu legislaţia in vigoare.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica ”Pietricica „din Comanesti, cod serviciu social nr. 8790 CR- D-II, acreditat conform Deciziei de acreditare nr. 79/ 10.04.2014, este infiinţat prin Hotararea Consiliului Judetean şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generala de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului Bacau.

Descrierea centrului:

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica „Pietricica” cu o capacitate de 48 de locuri este format din urmatoarele servicii sociale specializate :

 • Casa „Ghiocelul” Comaneşti pentru persoane cu handicap neuropsihic;
 • Casa „Pietricica” Comaneşti pentru persoane cu handicap neuropsihic;
 • Casa „Bradul” Moineşti pentru persoane cu handicap neuropsihic;
 • Casa „Poduri” Poduri pentru persoane cu handicap neuropsihic.

Conform contractului de comodat nr.209/16.03.2010, Casa „Pietricica”, Casa„Bradul” şi Casa „Poduri ” sunt comodatate pe o perioada de 15 ani de catre Fundaţia Hope and Homes for Childrens Romania.

Potrivit Hotararii Consiliului Judeţean Bacau nr.125/ 23.08.2012, Casa „Ghiocelul” a fost donata de catre Fundaţia Hope and Homes for Childrens Romania Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului Bacau cu destinaţia de servicii sociale.

1. CASA „PIETRICICA” pentru persoane cu handicap neuropsihic cu o capacitate de 12 locuri, este situata in zona centrala şi de locuinţe din oraşul Comaneşti, strada Pietricica, nr. 55, judeţul Bacau.

Serviciile sociale din cadrul Casei „Pietricica” pentru persoane cu handicap neuropsihic sunt asigurate de catre 2 educatori, 8 pedagogi de recuperare, un asistent medical şi un muncitor calificat bucatar.

2. CASA „BRADUL” pentru persoane cu handicap neuropsihic cu o capacitate de 12 locuri, este situata in municipiul Moineşti, strada Bradului, nr. 19, judeţul Bacau.

Serviciile sociale din cadrul Casei „Bradul” pentru persoane cu handicap neuropsihic sunt asigurate de catre 2 educatori, 8 pedagogi de recuperare, un asistent medical şi un muncitor calificat bucatar.

3. CASA „PODURI” pentru persoane cu handicap neuropsihic cu o capacitate de 12 locuri, este situata in zona de locuinţe din comuna Poduri, strada Poduri, nr.5, judeţul Bacau.

Serviciile sociale din cadrul Casei „Poduri” pentru persoane cu handicap neuropsihic sunt asigurate de catre 2 educatori, 8 pedagogi de recuperare, un asistent medical şi un muncitor calificat bucatar.

4. CASA „GHIOCELUL” pentru persoane cu handicap neuropsihic cu o capacitate de 12 locuri , este situata in zona de locuinţe, din orasul Comaneşti, strada Libertaţii, nr. 81 bis, judeţul Bacau.

Serviciile sociale din cadrul Casei „Ghiocelul” pentru persoane cu handicap neuropsihic sunt asigurate de catre 2 educatori, 8 pedagogi de recuperare, un asistent medical şi 2 muncitori calificaţi bucatar.

TIPURI DE SERVICII

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica „Pietricica” are drept misiune furnizarea de servicii sociale specializate de tip rezidenţial persoanelor cu dizabilitaţi neuropsihice pe o perioada determinata, respectand principiile egalitaţi de şanse, tratamentului egal, nediscriminatoriu şi transparenţei.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica ”Pietricica ” din Comanesti, este un centru de tip rezidential, si are rolul de a asigura prin serviciile furnizate (gazduire, asistenta medicala, ingrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologica, terapie ocupationala, socializare, petrecerea timpului liber, etc.), aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, prin cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie sau in comunitate si de a acorda sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea persoanelor cu handicap.

Principalul obiectiv al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica ”Pietricica ” din Comanesti, fiind creşterea calitaţii vieţii persoanelor adulte cu dizabilitaţi prin oferirea de servicii sociale specializate in conformitate cu Standardele specifice de calitate, ce vizeaza formarea şi dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala şi sociala, valorificand potenţialul şi abilitaţile fiecarui beneficiar.

Activitatea desfaşurata in cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica „Pietricica” se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • respectarea drepturilor şi a demnitaţii omului;
 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei cu handicap;
 • egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • abordarea individualizata şi centrarea pe persoana;
 • recunoaşterea valorii fiecarei persoane şi respectarea demnitaţii persoanei cu handicap;
 • solidaritate sociala;
 • promovarea participarii şi responsabilizarii;
 • transparenţa şi responsabilitatea publica ;
 • universalitatea;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidenţialitaţii şi a eticii profesionale;
 • planificarea şi furnizarea de servicii sociale pe baza datelor concrete, respectiv asigurarea unor servicii de calitate care sa satisfaca nevoile celor mai defavorizate categorii sociale; planificarea şi furnizarea acestor servicii au la baza o buna informare privind nevoia sociala pe care serviciile incearca sa o acopere, impactul serviciilor asupra nevoii respective şi asupra vieţii cetaţenilor;imbunataţirea continua a calitaţii;
 • parteneriatului intre centru şi autoritaţile publice centrale şi locale, instituţiile pubice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunitaţii, stabilind obiective comune, conlucrand şi mobilizand resurse necesare pentru asigurarea unor evenimente, ieşiri,excursii, sensibilizarea comunitaţii şi scoaterea din anonimat a centrului.

Tipologia serviciilor furnizate

I. Tipurile de servicii oferite in cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica „Pietricica”au ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale care vizeaza permanent abordarea individualizata a nevoilor beneficiarilor:

 • gazduire pe perioada determinata;
 • servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive;
 • ingrijire sociala şi medicala , reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap;
 • servicii de recuperare, reabilitare ;
 • educaţie, informare şi consiliere;
 • socializare şi petrecere a timpului liber;
 • reintegrare familiala şi in comunitate.

II. Beneficiarii

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica ”Pietricica” din Comanesti, sunt:

 • persoane cu handicap psihic şi mental, incadraţi in diferite grade de handicap;
 • persoane adulte cu handicap care nu au intretinatori legali sau acestia, datorita starii de sanatate/economice precare nu-si pot indeplini obligatiile revenite;
 • sunt dependenti de servicii sociale de baza si necesita servicii specializate;

Obiective generale:

 • Creşterea calitaţii vieţii persoanelor adulte cu handicap prin oferirea de spaţiu şi modalitaţi de ocrotire in conformitate cu Standardele specific de calitate, ce vizeaza formarea şi dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala şi sociala;
 • Recuperarea, reabilitarea beneficiarilor prin terapii specifice, medicale, psihologice şi sociale, care sa diminueze sau sa menţina, prin modalitaţi specifice (recuperare – compensare) gradul de handicap;
 • Reintegrare socio – familiala a beneficiarilor şi implicarea comunitaţii in activitatea de socializare a beneficiarilor, avand drept scop evitarea marginalizarii sociale.

Obiective specifice:

 • Asigurarea de servicii sociale pe o perioada determinata in interesul beneficiarului intr-un mediu familial sanatos, functional, sigur si accesibil;
 • Evaluarea nevoilor specifice ale beneficiarilor in vederea stabilirii capacitaţii şi modalitaţilor de ajutor in dezvoltarea abilitaţilor de autonomie personala şi sociala;
 • Formarea autonomiei personale şi sociale prin antrenarea beneficiarilor in activitaţi de igiena personala şi autoingrijire;
 • Educarea capacitaţilor cognitive, intervenţie in stare de criza şi terapie psihologica specifica, individuala şi de grup;
 • Recuperare kinetoterapeutica a diferitelor afecţiuni, deviaţii şi deficienţe ale beneficiarilor, folosind tehnici specifice şi aparatura corespunzatoare;
 • Combaterea şi diminuarea tulburarilor de comportament şi emoţionale prin stimulare psihologica, conduite de suport, consiliere sociala şi activitaţi de terapie ocupaţionala;
 • Dezvoltarea abilitaţilor manuale, a capacitaţii de concentrare a atenţiei, combaterea tulburarilor de comportament, implicarea in activitaţi de autogospodarire prin terapie ocupaţionala;
 • Implicarea si sprijinirea beneficiarilor in activitaţi cu caracter social in scopul integrarii/reintegrarii in comunitate;
 • Reevaluari periodice privind gradul de indeplinire a obiectivelor propuse in Planul Individual de intervenţie;
 • Informarea şi formarea profesionala continua a personalului angajat in vederea creşterii calitaţii serviciilor oferite.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica „Pietricica” indeplineşte urmatoarele atribuţii:

 • asigura furnizarea serviciilor sociale in interesul beneficiarului, intr-un mediu familial sanatos şi funcţional;
 • asigura furnizarea serviciilor sociale pe perioada determinata,cu gazduire. Beneficiarii sunt gazduiţi in cele 4 case pentru persoane cu handicap neuropsihic, fiecare locaţie avand cate 4 dormitoare.Camerele sunt incalzite,ventilate şi illuminate corespunzator, intreţinute in condiţii igienice, dotate cu mobilier prin care se realizeaza un ambient familial. Dormitoarele ofera siguranţa beneficiarilor, fiecare dispunand de un spatiu personal pentru pastrarea diverselor bunuri şi valori.
 • organizeaza activitaţi de socializare in vederea relaţionarii beneficiarilor, avand ca obiectiv socializarea beneficiarilor cu persoane din comunitate, sensibilizarea societaţii, scoaterea centrului din anonimat. Personalul informeaza tinerii cu privire la serviciile din comunitate, destinate şi disponibile lor şi ii sprijina in mod concret pentru efectuarea de ieşiri in afara unitaţii in vederea participarii la activitaţi recreative, culturale, religioase,etc.
 • acorda sprijin şi asistenţa de specialitate in vederea prevenirii situaţiilor care pun in pericol siguranţa beneficiarilor;
 • dezvolta parteneriate şi colaboreaza cu organizaţii, instituţii,in condiţiile legii, in vederea diversificarii serviciilor sociale furnizate;
 • asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunoştinţa atat a personalului cat şi a beneficiarilor a prevederilor regulamentului intern, regulamentului de organizare şi funcţionare, etc.;
 • colaboreaza cu autoritatile publice locale şi societatea civila pentru inserţia socio-profesionala a beneficiarilor din cadrul centrului.

Structura organizatorica, numarul de posturi şi categoriile de personal

Structura personalului – Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica ”Pietricica”din Comanesti, este formata din categoriile de personal prevazute si aprobate in statul de functii, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Structura organizatorica a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica ”Pietricica”din Comanesti, statul de functii, numarul de personal este cea aprobata prin Hotararea Consiliului Judeţean Bacau la propunerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului Bacau.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica ”Pietricica” din Comanesti, funcţioneaza cu un numar de 62 de personae, total personal, conform prevederilor Hotararii Consiliului Judeţean Bacau nr. 195/28.12.2016, din care:

 • personal de specialitate de ingrijire şi asistenţa : educator – 8, pedagog de recuperare -32, personal de specialitate şi auxiliar:, asistent social -1, medic /kinetoterapeut-1, asistent medical -5, psiholog-1, terapeut ocupational -1
 • personal cu funcţii administrative, gospodarire, intreţinere-reparaţii, deservire: economist -1, inspector de specialitate – 1, administrator -1, muncitor calificat intretinere – 2, muncitor calificat bucatar – 5, sofer -1

Documente atasate