Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău


Date de contact

 • Adresa: Bacau, Str. Aleea Ghioceilor, Nr. 4, Cod 600157
 • Telefon: 0371003100;
 • Fax: 0372003192
 • Persoana de contact: Elena Ardeleanu (sef birou – Inspector de specialitate/Asistent social)

Biroul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului funcţionează în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1437/02.09.2004, privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, precum şi a Legii nr. 272/2004 art. 104, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Activitatea biroului Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu cea a Comisiei pentru Protecţia Copilului.

Beneficiarii serviciilor oferite de către biroul Secretariat Comisie sunt copiii aflaţi în dificultate şi cei cu dizabilităţi de pe raza judeţului Bacău.

Comisia pentru Protecţia Copilului :

 • stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap;
 • stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
 • reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea în grad de handicap, pe baza sesizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii;
 • promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
 • informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;
 • stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.
 • Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Bacău:

 • Presedinte: Secretarul general al judeţului Bacău
 • Vicepresedinte: Directorul general al D.G.A.S.P.C. Bacău, care poate fi înlocuit de directorul Direcţiei furnizare servicii sociale pentru familie şi copil

Membri

 • Un medic specialist pediatru (desemnat de DSP)
 • Un psihopedagog (desemnat de IS)
 • Un reprezentant al DGFSS
 • Un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie
 • Un reprezentant al ONG-urilor din raza teritoriala de competenta

Având în vedere specificul şi obiectivele Comisiei pentru Protecţia Copilului, biroul Secretariaul Comisiei pentru Protecţia Copilului are următoarele atribuţii:

 • primește, verifică specific, înregistrează și gestionează dosarele ce urmează a fi supuse analizei Comisei pentru protecţia copilului, care conţin datele şi documentele necesare soluţionării cauzei;
 • redactează borderoul şi ordinea de zi pentru şedinţele Comisiei pentru protecţia copilului, prezentarea spre aprobare a acestora preşedintelui Comisei pentru protecţia copilului;
 • convoacă persoanele care urmează a se prezenta la şedinţa Comisei pentru protecţia copilului în vederea soluţionării cauzei;
 • convoacă membrii Comisiei şi aduce la cunoştinţă ordinea de zi, locul şi ora desfăşurării şedinţei;
 • asigură evidenţa prezenţei membrilor Comisiei la şedinţe şi transmiterea acesteia către Serviciul economic şi financiar-contabil;
 • organizează și participă la ședințele Comisiei pentru protecţia copilului;
 • înregistrează şedinţele, cauzele analizate şi tipurile de măsuri de protecţie în registre speciale, după fiecare şedinţă a Comisiei pentru protecţia copilului;
 • consemnează dezbaterile de la şedinţele Comisiei pentru protecţia copilului;
 • redactează, multiplică, avizează spre legalitate şi comunică hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului, în conformitate cu regulile procedurale (părinţi, copil mai mare de 10 ani, asistent maternal profesionist, familie de plasament, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, centre de plasament, organisme private acreditate, primării, servicii din structura D.G.A.S.P.C.);
 • multiplică și comunică certificatele de încadrare în grad de handicap şi anexele acestora, în termenele stabilite de lege;
 • transmite către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială hotărârile de protecţie specială, precum şi a celor de încadrare în grad de handicap, cu anexele aferente, după fiecare şedinţă a Comisiei pentru protecţia copilului;
 • transmite către Biroul prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. certificatele de încadrare în grad de handicap cu anexele aferente, după fiecare şedinţă a Comisiei pentru protecţia copilului, în vederea acordării prestațiilor sociale;
 • asigură evidența hotărârilor Comisiei și a certificatelor de încadrare în grad de handicap;
 • gestionează bazele de date și întocmește situații statistice cu privire la copiii încadrați într-o categorie de persoane cu handicap;
 • expediază către serviciile de specialitate dosarele care au fost analizate de Comisia pentru protecţia copilului şi clasează dosarele care rămân în arhiva D.G.A.S.P.C., după ce se asigură că au fost completate cu copii după actele emise de către Comisia pentru protecţia copilului (hotărâre/certificat);
 • înregistrează cererile adresate de către copii în legătură cu procedurile în fața Comisiei pentru protecţia copilului și aduce la cunostința acestora modul în care au fost soluționate;
 • asigură întocmirea documentaţiei necesare pentru demersurile de solicitare a avizelor favorabile către Comisiile pentru protecţia copilului care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale;
 • acordă asistenţă şi consiliere persoanelor încadrate într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau reprezentanţilor legali ai acestora cu privire la drepturile de care beneficiază şi la modalitatea de obţinere a acestora;
 • informează membrii Comisiei pentru protecţia copilului despre prevederile actelor normative cu aplicabilitate în acest domeniu de activitate;
 • păstrează, conform nomenclatorului stabilit, actele Comisiei pentru protecţia copilului;
 • gestionează sentințele civile cu privire la măsurile de protecție specială dispuse de către instanță pentru copiii aflați în dificultate;
 • comunică instituțiilor interesate sentințele civile dispuse de către instanță în vederea acordării/sistării drepturilor bănești cuvenite;
 • întocmește ordinea de zi a Colegiului director al D.G.A.S.P.C., pe baza documentelor primite de la Serviciul juridic și contencios;
 • convoacă membrii Colegiului director al D.G.A.S.P.C. şi aduce la cunoştinţă ordinea de zi, locul şi ora desfăşurării şedinţei;
 • organizează și participă la ședințele Colegiului director al D.G.A.S.P.C.;
 • consemnează dezbaterile de la şedinţele Colegiului director al D.G.A.S.P.C.;
 • comunică hotărârile Colegiului director al D.G.A.S.P.C. serviciilor interesate.