Complexul de servicii pentru intervenție specializată în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului Bacău


Date de contact

Complexul de Servicii pentru Intervenţie Specializata in Domeniul Protecţiei Familiei şi a Drepturilor Copilului Bacau se organizeaza şi funcţioneaza ca o componenta funcţionala in structura Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului Bacau, aflata in subordinea Consiliului Judeţean Bacau, in baza Hotararii CJ Bacau nr. 116 /2013.

Structura

Complexul de Servicii pentru Intervenţie Specializata in Domeniul Protecţiei Familiei şi a Drepturilor Copilului Bacau se organizeaza in urmatoarele structuri funcţionale:

 • Compartimentul de prevenire şi combatere a violenţei domestice;
 • Compartimentul de asistenţa pentru victimele adulte ale traficului de persoane;
 • Biroul de consiliere şi sprijin pentru parinţi şi copii;
 • Centrul de intervenţie specializata in domeniul protecţiei familiei.

Compartimentul de Prevenire şi Combatere a Violenţei Domestice

Descrierea

Compartimentul de Prevenire şi Combatere a Violenţei Domestice cu sediul in Bacau, str. Vulturului, nr. 5, jud. Bacau, telefon: 0372703392, e-mail: compartimentviolentabacau@yahoo.ro şi urmareşte sprijinirea şi consilierea victimelor violenţei in familie, precum şi prevenirea oricarui tip de abuz sau agresiune. Funcţionarea acestui compartiment garanteaza creşterea calitaţii vieţii victimelor violenţei domestice şi a persoanelor aflate in dificultate prin medierea conflictelor intrafamiliale, evaluarea şi suportul psihologic, consilierea juridica şi sociala a acestora.

Rol

Compartimentul de prevenire şi combatere a violenţei domestice acorda sprijin şi consiliere victimelor violenţei intrafamiliale, pentru a face faţa dificultaţilor cu care acestea se confrunta, pentru dezvoltarea competenţelor psihosociale şi pentru soluţionarea sau ameliorarea situaţiilor de criza, precum şi creşterea calitaţii vieţii victimelor prin medierea conflictelor in familie şi totodata diminuarea situaţiilor care pot pune in pericol integritatea fizica şi psihica a acestora.

Principii

Principiile care stau la baza compartimentului de prevenire şi combatere a violenţei domestice sunt:

 • principiul accesibilitaţii;
 • principiul abordarii nediscriminatorii şi egalitatea şanselor,
 • principiul abordarii individualizate şi respectarea demnitaţii beneficiarului;
 • principiul participativ şi respectarea opiniei persoanei asistate;
 • respectarea demnitaţii, autodeterminarii, autonomiei beneficiarului;
 • interdisciplinaritate şi multidisciplinaritate – asistenţa in cadrul serviciului se realizeaza de catre o echipa profesionista, care are sarcini şi responsabilitaţi partajate. Cazurile se soluţioneaza prin procedura referirii, in baza unei abordari multidisciplinare, cu implicarea, in caz de necesitate, a specialiştilor din afara serviciului;
 • principiul confidenţialitaţii şi respectarii eticii profesionale;
 • deschidere catre comunitate – acesta se refera la relaţia cu publicul prin intermediul campaniilor de sensibilizare, in scopul crearii şi influenţarii discursului public, comunicarii şi percepţiei violenţei in familie şi existenţei centrelor specializate.

Beneficiari

Compartimentul de prevenire şi combatere a violenţei domestice se adreseaza urmatoarelor categorii de beneficiari:

 • victime ale violenţei domestice – femei, barbaţi, copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitaţi;
 • cuplurile mama – copil, victime ale violenţei in familie;
 • agresori.

Atribuţii

Atribuţii specifice desfaşurarii activitaţii:

 • inregistrarea, medierea şi soluţionarea reclamaţiilor formulate de beneficiari, familiile acestora sau reprezentanţii legali;
 • identificarea şi prevenirea riscurilor privind mediul beneficiarilor şi al personalului;
 • diversificarea serviciilor sociale şi asigurarea continuitaţii acestora;
 • implicarea beneficiarului in procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare organizaţionala şi a programelor sociale;
 • parteneriate;
 • evaluarea resurselor (umane, materiale, financiare);
 • evaluarea performanţei organizaţionale;
 • raportarea rezultatelor obţinute;
 • imbunataţirea calitaţii serviciilor;
 • promovare a masurilor necesare prevenirii şi combaterii violenţei;
 • promovare a drepturilor persoanelor victimizate prin orice fel de violenţa;
 • schimbarea mentalitaţii asupra violenţei, facilitarea comunicarii intre profesionişti care vin in contact cu victimele violenţei domestice;
 • promovarea egalitaţii de şanse intre femei şi barbaţi.

Tipologia serviciilor furnizate

Tipurile de servicii oferite in cadrul compartimentului au ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate, ce vizeaza abordarea individualizata şi de grup a beneficiarilor, pornind de la evaluarea nevoilor identificate:

 • consiliere sociala / psihologica / juridica;
 • consiliere in vederea integrarii socio-profesionale a persoanelor aflate in dificultate;
 • consiliere maritala şi terapie de familie / cuplu;
 • suport in situaţii de criza intrafamiliala;
 • mediere intrafamiliala;
 • sprijin şi educaţie parentala;
 • reintegrare familiala şi comunitara;
 • reabilitare.

Link-uri utile privind prevenirea si combaterea violentei domestice:

2. Compartimentul de Asistenţa pentru Victimele Adulte ale Traficului de Persoane

Descrierea

Compartimentul de Asistenţa pentru Victimele Adulte ale Traficului de Persoane are atribuţii in asistarea victimelor traficului de persoane adulte, respectiv acordarea serviciilor specializate şi modalitaţi de protecţie a persoanei adulte-victima a traficului, precum şi identificarea de catre specialiştii implicaţi in acest demers a celor mai eficiente, viabile alternative in plan social, medical, educaţional pentru beneficiari.

Rol

Compartimentul de asistenţa pentru victimele adulte ale traficului de persoane este structura de specialitate aflata in subordinea Complexului cu atribuţii de asistare a victimelor traficului de persoane adulte, respectiv acordarea serviciilor specializate şi modul de protecţie a persoanei adulte victima a traficului, precum şi identificarea de catre specialiştii implicaţi in acest demers a celor mai eficiente, viabile alternative in plan social, medical, educaţional pentru beneficiari.judeţului Bacau.

Principii

Principiile care stau la baza activitaţii compartimentului sunt:

 • respectarea drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale omului;
 • principiul legalitaţii şi prevenirii;
 • principiul cooperararii şi a parteneriatului public privat;
 • principiul responsabilitaţii şi confidenţialitaţii;
 • principiul adaptabilitaţii;
 • principiul abordarii individualizate şi respectarea demnitaţii beneficiarului.

Beneficiari

Compartimentul se adreseaza urmatoarei categorii de beneficiari:

 • victime ale traficului de persoane adulte (femei, barbaţi, batrani).

Atribuţii

Principalele atribuţii vizeaza:

 • consilierea in vederea integrarii socioprofesionala a victimelor;
 • transmiterea de date catre instituţiile abilitate sa acorde acest sprijin;
 • protecţia şi asistarea specializata a victimelor traficului de persoane adulte;
 • elaboreaza rapoarte periodice de evaluare;
 • elaboreaza profile psihologice la cererea MAI;
 • organizarea de work-shop-uri avand ca tema principala traficului de persoane adulte;
 • elaborarea şi implementarea unor studii şi campanii de informare/sensibilizare in scopul creşterii gradului de conştientizare a populaţiei in vederea prevenirii şi semnalarii/sesizarii cazurilor de trafic de persoane;
 • reintegrarea şcolara şi profesionala a victimelor traficului de persoane;
 • participa la stabilirea criteriilor de apreciere a dimensiunilor şi caracteristicilor fenomenului traficului de persoane adulte la nivel judeţean.

Tipologia serviciilor furnizate

Serviciile sociale oferite victimelor traficului de persoane adulte pot include activitaţi de identificare ale nevoii sociale individuale, familiale şi de grup, activitaţi de informare despre drepturi şi obligaţii, masuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare sociala, masuri de consiliere, care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune:

 • suport şi asistenţa pentru victima şi familia sa;
 • recuperare şi reabilitare;
 • mediere sociala,
 • consiliere in cadrul instituţionalizat;
 • sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesionala.

3. Biroul De Consiliere şi Sprijin pentru Parinţi şi Copii

Descrierea

Biroul de consiliere şi sprijin pentru parinţi şi copii a fost infiintat prin reorganizarea determinata de aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului Judeţean Bacau nr. 116/28.06.2013. In urma acestei hotarari, Biroul de consiliere reprezinta una din structurile funcţionale ale Complexului de servicii pentru intervenţie specializata in domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, şi acorda servicii de informare, consiliere, sprijin şi educaţie parentala, in funcţie de nevoile beneficiarilor in scopul prevenirii separarii copiilor de familia naturala/extinsa şi de mediul in care au crescut.

Date de contact

Biroul de consiliere are sediul in Bacau, str. Vulturului, nr. 5, jud. Bacau, telefon: 0372703394, fax: 0372898827, e-mail: birouldeconsilierebc@yahoo.com.

Rolul şi misiunea

Conform art.16 – (1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului De Servicii Pentru Intervenţie Specializata In Domeniul Protecţiei Familiei Şi A Drepturilor Copilului, Biroul de consiliere şi sprijin pentru parinţi şi copii are rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacitaţilor copilului şi ale parinţilor sai, pentru depaşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, şi se centreaza pe activitaţi de sprijin, consiliere, educare pentru parinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Serviciile oferite de biroul de consiliere sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilitaţile parinteşti, precum şi serviciilor oferite de unitaţile de invaţamant şi de alţi furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial.

Cazuistica

Printre cele mai multe sesizari care ajung sa fie direcţionate de catre directorul general al DGASPC Bacau spre competenta soluţionare specialiştilor Biroului de consiliere sunt cazurile de: neglijare, abuz fizic, abuz emoţional, abuz sexual, neinţelegeri intre membrii familiei şi violenţa domestica, situaţia financiara/materiala precara (fam. sarace, fara locuinţa etc.), copii cu un parinte sau ambii arestaţi, adolescenţi cu tulburari de comportament( furt, abandon şcolar, minore insarcinate, fugiţi de acasa etc.), alte situaţii (orientari catre AJOFM, informaţii cu privire la alocaţii etc.)

Semnalarea abuzului

Semnalarea unui caz de abuz sau neglijare asupra copilului se poate face de catre orice persoana care intra in contact cu copilul şi are cunoştinţa de comiterea unui abuz:

 • personal medical care lucreaza cu copiii;
 • profesionişti din domeniu sanatatţi mentale: psihologi, psihiatri, psihoterapeuţi, consilieri, psihopedagogi;
 • educatori, profesori;
 • poliţişti;
 • preoţi;
 • copiii in cauza;
 • ONG – uri;
 • alte persoane din comunitate: vecini, rude, etc.

Sesizarea se face catre DGASPC, Direcţia de Asistenţa Sociala a Municipiului, Poliţie sau ONG – uri care au activitate in domeniul protecţtiei copilului.

Obiective

Obiectivele pe care le urmaresc specialiştii Biroului de consiliere sunt:

 • Creşterea numarului de parinţi care conştientizeaza nevoile copilului de a se dezvolta intr-un mediu familial stabil din punct de vedere emoţional;
 • Creşterea numarului de parinţi care conştientizeaza factorii ce pun in pericol sanatatea, securitatea, dezvoltarea morala, educaţia şi integrarea sociala a copilului;
 • Imbunataţirea abilitaţilor parintilor in ceea ce priveşte ingrijirea şi dezvoltarea copiilor;
 • Reducerea numarului de copii care ajung in instituţii datorita unor dificultaţi temporare prin care trec parinţii acestora;
 • Creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare in depistarea precoce a riscurilor care determina separarea copilului de familia sa.

Principii

Principiile care stau la baza activitaţii Biroului de consiliere şi sprijin pentru parinţi şi copii sunt:

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • familia ca mediu prioritar de ingrijire şi educare a copilului;
 • responsabilizarea parinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi indeplinirea obligaţiilor parinteşti;
 • respectarea identitaţii culturale, etnice, religioase şi lingvistice a clienţilor;
 • celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;
 • parteneriat cu copilul, familia, structuri şi grupuri locale;
 • asistarea copiilor şi parinţilor in realizarea şi exercitarea drepturilor lor, fara a interveni in cazurile care sunt de competenţa instanţei de judecata (parinţi in divorţ, proces de incredinţare/reincredinţare copil, stabilire drept de vizitare a copilulului de catre unul dintre parinţi);
 • principiul centrarii pe persoana,
 • transparenţa şi responsabilitate publica in acordarea serviciilor sociale.
 • respectarea demnitaţii copilului;
 • ascultarea opiniei copilului şi luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta şi de gradul de maturitate;
 • asigurarea unei ingrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • asigurarea protecţiei impotriva abuzului şi neglijarii copilului;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidentialitaţii şi a eticii profesionale;
 • egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • deschidere catre comunitate.

Beneficiari

Biroul se adreseaza familiilor cu copii cu varste cuprinse intre 0 – 18 ani, cu domiciliul in oraşul Bacau şi comunele judeţului, care fac parte din una sau mai multe din urmatoarele categorii:

 • copii care provin din familii cu probleme socio-economice (şomeri, locuinţa improprie/fara locuinţa, nivel de trai scazut etc.);
 • copii care provin din familii cu mulţi copii şi venituri insuficiente;
 • copii care provin din familii monoparentale;
 • familii aflate in divorţ şi cu probleme legate de incredinţare copii sau stabilire drept de vizita;
 • copil abuzat (fizic, psihic, emoţional si sexual);
 • copil neglijat;
 • copii cu tulburari de comportament;
 • copii cu parinţii plecaţi in strainatate;
 • copii reintegrati in familia naturala, pentru care motivul intrarii in sistemul de protecţie a fost incadrarea in situaţiile enumerate anterior şi pentru care se apreciaza ca acest serviciu va contribui la consolidarea legaturii copil-familie, prevenindu-se totodata reinstitutionalizarea copilului;
 • orice alte situaţii de criza.

Atribuţii

Atribuţiile Biroului sunt:

 • asigura parinţilor consiliere şi sprijin pentru a face faţa dificultaţilor psihosociale care afecteaza relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separarii copilului de familia sa şi sprijina copiii atunci cand apar probleme in dezvoltarea acestora;
 • contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de parinţii sai;
 • constituie o baza de date sociale pentru familiile cu risc de separare a copilului de familia sa;
 • asigura un program educaţional adecvat varstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularitaţilor copilului;
 • asigura activitaţi recreative şi de socializare;
 • dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parinţilor in familie;
 • ofera suport psiho-pedagogic copiilor beneficiari.

Tipologia serviciilor furnizate

Biroul de consiliere şi sprijin pentru parinţi şi copii ofera servicii de:

  • consiliere şi informare;
  • Consilierea familiei şi a copilului:
   • consiliere psihologica pentru copil şi familie;
   • consiliere juridica;
   • consiliere in situaţii de criza;
   • consiliere de grup;
   • consilierea prin telefon;
   • terapie recuperatorie;
   • informarea şi orientarea parinţilor;

sprijin şi educaţie parentala;

  • programe de educaţie parentala;
 • organizarea grupurilor de sprijin pentru parinţi.

Date de contact

 • Sediu: Bacau, str. Vulturului, nr. 5, jud. Bacau
 • telefon: 0372703394, fax: 0372898827
 • e-mail: birouldeconsilierebc@yahoo.com

Documente atasate