Achiziții Publice


Atributii:

 • coordoneaza activitatile de investitii si achizitii publice;
 • urmareste respectarea principiilor si procedurilor legale pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • organizeaza evaluarile de oferta si licitatiile privind achizitiile publice de lucrari, produse si servicii;
 • intocmeste documentatia tehnico-economica in vederea achizitiilor publice;
 • asigura conditiile ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba dreptul de a deveni in conditiile legii, contractant;
 • asigura eficienta utilizarii fondurilor publice prin aplicarea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • asigura transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor abilitati a informatilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • asigura confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului;
 • intocmeste dosarul achizitiei publice atribuit de DGASPC pe toata durata in care contractul produce efecte juridice;
 • intocmeste planul anual de investitii si achizitii;
 • intocmeste documentatia economica in vederea utilizarii in conditii legale a fondurilor publice;
 • intocmeste si transmite raportarile periodice cu privire la achizitii si investitiile publice;
 • intocmeste fundamentarea bugetara pe titluri, articole si alineate pentru anul bugetar curent si pentru anul urmator;
 • urmareste din punct de vedere financiar executarea contractelor de investitii si achizitii ;
 • efectueaza analiza economico-financiara, punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;
 • urmareste si raspunde de incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Bacau;
 • organizeaza controlul permanent privind operatiunile economice efectuate;
 • analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;
 • organizeaza si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu prevederile legale;
 • analizeaza si centralizeaza solicitarile de credite formulate de unitati, intocmeste cererea de deschidere a creditelor si a notelor fundamentale a deschiderilor solicitate, iar dupa aprobare le transmite la Trezoreria statului;
 • Intocmeste in baza cererilor unitatilor, rapoartele privind virarile de credite bugetare, cu respectarea prevederilor legale, si le supune ordonatorului principal de credite;
 • analizeaza trimestrial executia de casa a bugetului;
 • tine evidenta operativa a creditelor aprobate, repartizate si utilizate, conform Normelor Metodologice in vigoare;
 • indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor legale.