Serviciul strategii, proiecte și monitorizare


Date contact:

Atributii principale:

1) Compartimentul monitorizare si strategii:

 • monitorizeaza la nivel judetean prin instrumente specifice definite la nivel intern si/sau national, activitatea in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului;
 • gestioneaza la nivel judetean baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informational System), cu privire la copii ce beneficiaza de servicii oferite de catre D.G.A.S.P.C. Bacau;
 • gestioneaza baza de date a DGASPC Bacau cu privire la beneficiarii de servicii sociale;
 • coordoneaza realizarea si implementarea instrumentelor de lucru necesare monitorizarii activitatii in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului;
 • coordoneaza realizarea si actualizarea centralizatoarelor privind contributia autoritatilor publice locale la sustinerea sistemului de protectie speciala a persoanelor cu handicap din jud. Bacau;
 • coordoneaza si monitorizeaza activitatea de introducere in sistem a informatiilor de catre operatori autorizati de conducerea institutiei si care isi desfasoara activitatea in alte structuri organizatorice;
 • colecteaza la nivel de judet date privind diverse categorii sociale aflate in risc in vederea punerii in aplicare a politicilor sociale in domeniu incluziunii sociale;
 • intocmeste si transmite oficial raportarile lunare, trimestriale, semestriale si anuale privind activitatea in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului (beneficiari si servicii);
 • intocmeste semestrial si anual, sau la solicitarea conducerii institutiei, analize statistice care sa fundamenteze elaborarea strategiilor, planurilor de actiune, dezvoltarea serviciilor sociale, organizarea si desfasurarea activitatii DGASPC Bacau;
 • intocmeste si utilizeaza de instrumente de colectare de date, folosite in vederea actualizarii bazelor de date existente precum si in elaborarea de analize, interpretari si rapoarte statistice privind situatia beneficiarilor serviciilor sociale, elaborate periodic sau la cerere;
 • organizeaza si coordoneaza o legatura permanenta cu toti ofertantii de servicii sociale publici si privati privind comunicarea informatiilor referitoare la tipul de serviciu/beneficiarii de servicii in vederea cartografierii serviciilor sociale existente la nivel de judet, accesul la servicii, etc
 • gestioneaza intregul proces privind elaborarea si aprobarea Strategiei judetene de dezvoltarea a serviciilor sociale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe termen mediu si lung, conform prevederilor legale si in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate;
 • coordoneaza procesul de monitorizare a implementarii strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
 • elaboreaza si propune anual, spre dezbatere, avizare si aprobare Planul anual de actiune al DGASPC Bacau;
 • monitorizeaza semestrial implementarea Planului anual de actiune al DGASPC Bacau si intocmeste rapoarte in acest sens;
 • intocmeste anual sau la cererea Colegiului Director, a Consiliului Judetean, a Comisiei Judetene de Incluziune Sociala, rapoarte privind stadiul implementarii Strategiei judetene;
 • elaboreaza si propune spre dezbatere, avizare si aprobare proiectul strategiei de dezvoltare organizational a D.G.A.S.P.C. Bacau;
 • elaboreaza si propune spre dezbatere, avizare si aprobare, proiectul raportului anual de activitate al D.G.A.S.P.C. Bacau;
 • colaboreaza cu serviciile functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau pentru identificarea nevoilor, actualizarea obiectivelor si masurilor propuse in strategii si planurile de actiune;
 • centralizeaza strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale si planurile de actiune locale privind serviciile sociale pentru fiecare unitate administrativ teritoriala din judetul Bacau.

2) Compartimentul managementul calitatii serviciilor sociale:

 • supervizeaza si controleaza modul de respectare a normelor in vigoare in domeniul asistentei sociale a persoanei adulte, familiei si copilului;
 • supervizeaza aplicarea standardelor minime de calitate in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului;
 • elaboreaza rapoarte de monitorizare a calitatii serviciilor sociale, cu propuneri si recomandari de imbunatatire a activitatii desfasurata, precum si de eficientizare si dezvoltare a serviciilor;
 • acorda sprijin serviciilor functionale din cadrul DGASPC Bacau in implementarea legislatiei in vigoare si furnizarea serviciilor sociale conform standardelor minime de calitate;
 • verifica si constata orice alte disfunctionalitati aparute in cadrul activitatilor specializate ale institutiei;
 • coordoneaza realizarea documentatiei necesara acreditarii si licentierii serviciilor sociale furnizate de D.G.A.S.P.C. Bacau in conformitate cu prevederile legal.

3) Compartimentul coordonare autorititi publice locale si relatia cu ONG-uri:

 • coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
 • asigura informarea periodica a consiliilor locale din judetul Bacau privind noile prevederi legislative in domeniul protectiei copilului si a persoanelor adulte aflate in dificultate;
 • colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor aflate in nevoie la aceste drepturi;
 • acorda, la cerere, asistenta tehnica si consultanta de specialitate autoritatilor administratiei publice locale de pe raza judetului, in scopul planificarii, dezvoltarii si organizarii serviciilor sociale de interes local;
 • acorda, la cerere, asistenta tehnica pentru crearea si formarea structurilor consultative ca forma de sprijin in activitatea de protectie a drepturilor copilului;
 • coordoneaza si asigura asistenta de specialitate, la cerere, serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul comunitatilor locale in elaborarea strategiilor si proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale comunitare;
 • acorda asistenta tehnica si consultanta de specialitate, la cerere, organizatiilor neguvernamentale pentru dezvoltarea de servicii sociale in concordanta cu strategiile judetene si nationale in vigoare;
 • initiaza si propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autoritati publice locale si alti reprezentanti ai societatii civile in scopul dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale.

4) Compartimentul managementul proiectelor:

 • identifica surse de finantare interne si externe pentru programe, proiecte necesare implementarii strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului si a planurilor anuale de actiune ale DGASPC Bacau;
 • propune conducerii institutiei infiintarea si/sau dezvoltarea de servicii sociale de interes judetean, pe baza de proiecte in conformitate cu strategiile judetene si planurile de actiune ale institutiei;
 • elaboreaza si implementeaza proiecte si programe cu finantare interna si externa pentru implementarea strategiilor si a planurilor anuale de actiune, dupa avizarea acestora de catre Colegiul Director si aprobarea lor de catre Consiliul Judetean Bacau;
 • gestioneaza procesul incheierii contractelor de finantare;
 • monitorizeaza implementarea tuturor programelor si proiectelor D.G.A.S.P.C. Bacau;
 • monitorizeaza post-implementare proiectele si programele D.G.A.S.P.C. Bacau si intocmeste rapoartele aferente;
 • centralizeaza si tine evidenta tuturor surselor de finantare interne si externe;
 • informeaza serviciile functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau cu privire la proiectele si programele active care pot fi accesate;
 • centralizeaz si tine evidenta tuturor proiectelor si programelor pe care le gestioneaza;
 • sprijina serviciile functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau in realizarea si implementarea de programe/proiecte, asigurand acestora consultanta si indrumare metodologica;
 • realizeaza impreuna cu serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau estimarea sumelor necesare realizarii unor proiecte noi, precum si sustinerii celor in curs de implementare.