Centrala termica in condensare 35 kw pentru cladirea de pe Marasesti nr.13 aferenta DGASPC Bacau

Centrala termica in condensare 35 kw pentru cladirea de pe Marasesti nr.13 aferenta DGASPC Bacau

Descriere contract
Lucrari de instalare de Centrala termica in condensare de 35 Kw, montaj, autorizatie de punere in functiune , pentru DGASPC Bacau – aparat propriu, locatia din strada Marasesti nr.13.Se va incheia contract.

Conditii de participare
A.Documente de calificare: 1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164,165,167,59 (evitarea conflictului de interese) si art.60 din Legea nr.98/2016 2.Certificatul constatator emis de O.N.R.C. – din care sa reiasa domeniul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.2.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin: – autorizatie emisa de ANRE, destinata executiei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, Tip EDIB; -autorizatie pentru instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax < 400 KW cat si pentru cazane de apa calda Pmax < 400 KW .- Diplomă inginer/ingineri instalații pentru construcții/ingineria instalațiilor pentru specialitatile instalatii sanitare si termice; Responsabili tehnici cu execuţia în subdomeniile: Instalaţii termice şi sanitare. B.Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa corespunda cerintelor solicitate in caietul de sarcini si anexele aferente, respectiv punctul 3. C.Propunerea financiara va cuprinde toate cheltuielile ofertantului legate de executarea lucrarii conform structurii si specificatiilor solicitate prin caietul de sarcini punctul 4. Pretul ofertei este ferm, in lei. Persoanele care detin functii de decizii in cadrul autoritatii contractante: Codreanu Cristian, Rodica Stiuca, Avornicitei Irina , Radu Carmen Luiza, Popa Ciprian, Mihaila Geanina , Grigoriu Nicoleta, Cojocaru Gina Larisa, Volmer Lidia, Andries Oana Andreea, Popa Vlad,

Informatii suplimentare
Adresa la care se transmit ofertele: pe e-mail [email protected] , sau in in plic sigilat la sediul DGASPC Bacau, str. Condorilor, nr.2 judeţul Bacău, Mun. Bacău. Numarul de exemplare : 1 exemplar al ofertei in original/ copie conforma cu originalul. Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara. Autoritatea contractanta intentioneaza sa efectueze achizitia, cu ofertantul a carei oferta are pretul cel mai scazut, si a indeplinit toate conditiile din prezentul anunt, online in SEAP sau offline (dupa caz). Autoritatea contractanta are deplina libertate in a selecta oferta castigatoare, fara a fi obligat sa anunte acest lucur ofertantilor participant. Locul si termenul de solicitare a clarificarilor: solicitarile de clarificari se transmit prin email: [email protected]. Pentru ca oferta sa fie considerata admisa trebuie sa indeplineasca toate cerintele obligatorii prevazute in prezentul anunt. Nu se accepta oferte alternative, incomplete la oferta de baza. Nu se accepta oferte depuse/transmise dupa data limita de depunere oferte. Alte informatii si/sau clarificari se pot obtine prin solicitare scrisa semnata si stampilata prin adresa de email: [email protected]. Persoana de contact:Andries Oana.

Conditii referitoare la contract
Plata lucrarilor , ce fac obiectul contractului , către executant, se va realiza de către achizitor, în termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data inregistarii facturii la sediul autoritatii contractante si receptia finala a acestora.Termen de executie: maxim 30 zile de la ordinul de incepere a lucrarilor.

Caiet de sarcini CT