Resurse Umane

 

Date de contact

Serviciul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • 1. Compartimentul evidență și gestionare personal:
  • Gestionează activitatea de resurse umane la nivelul Direcției și face propuneri, Colegiului director, cu privire la modificarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții a acesteia, precum și pentru normarea și evaluarea posturilor existente în structura Direcției;
  • Realizează, actualizează, gestionează și arhivează dosarele personale ale salariaților din cadrul aparatului propriu al Direcției generale;
  • Monitorizează și actualizează permanent baza de date cu privire la statul de personal al Direcției generale prin intermediul programului specializat de resurse umane CHARISMA. De asemenea, periodic, exportă date și informații din programul CHARISMA în Registrul electronic de evidență al salariaților REVISAL;
  • Redactează, înregistrează și repartizează dispozițiile directorului general cu privire la încadrarea, promovarea, sancționarea, suspendarea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă al salariaților din cadrul Direcției generale;
  • Realizează activitățile de secretariat ale Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și ale concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, respectiv de promovare în funcție, grad sau treapta profesională organizate de către Direcția generală;
  • Asigură selectarea, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor rezultate din activitatea proprie, precum și a legislației specifice ce reglementează activitatea și salarizarea personalului contractual în baza Nomenclatorului arhivistic al Direcției generale;
  • Întocmește și înaintează la Casa județeana de pensii dosare de acordare a pensiei pentru salariații instituției;
  • Coordonează, sprijină și controlează, prin deplasarea în teritoriu, activitatea tuturor entităților din structura Direcției generale în domeniul resurselor umane;
  • Realizează consilierea salariaților din cadrul Direcției în domeniul resurselor umane;
  • Colaborează cu instituțiile publice specializate, de la nivel central, județean și local, pentru acordarea drepturilor salariale, profesionale și de asigurari sociale (șomaj, pensii, concedii etc.), ce li se cuvin salariaților Direcției generale, potrivit legislației specifice în vigoare;
  • Întocmește, înregistrează și distribuie contractele individuale de munca și actele adiționale la acestea ale tuturor salariaților Direcției generale;
  • Întocmește și transmite situațiile statistice în domeniul resurselor umane, pe diferitele matici, la termenele stabilite, instituțiilor solicitate;
  • Centralizează, monitorizează și informează conducerea Direcției cu privire la planificarea anuală și efectuarea concediilor de odihnă, pentru formare profesională, evenimente familiale deosebite, fără plată, boală, maternitate și creștere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani ale salariaților Direcției generale;
  • Completează condica de prezență și informează zilnic conducerea instituției asupra prezenței la program a personalului salariat din cadrul aparatului propriu al Direcției generale;
  • Completează și distribuie toate categoriile de adeverinte solicitate de către salariații Direcției generale;
  • Realizează, gestionează și eliberează ecusoane și legitimațiile de serviciu pentru salariații Direcției;
 • 2. Compartimentul evaluare și formare profesională
  • Gestionează activitatea de adaptare profesională a salariaților din cadrul aparatului propriu și a centrelor subordonate Direcției generale;
  • Organizează, coordonează și conduce activitatea de întocmire a fișelor posturilor și a celor de evaluare ale acestora existente în cadrul Direcției generale;
  • realizează și conduce activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților din cadrul Direcției generale;
  • Stabilește nevoile de formare profesionala a întregului personal salariat și întocmește Planul anual de formare profesională a salariaților Direcției generale;
  • Ține evidența sesiunilor, simpozioanelor, schimburilor de experiență, cursurilor și programelor de formare, training-uril organizate în țară, străinătate și în cadrul instituției, la care au participat salariați din cadrul Direcției generale;
  • Organizează și desfășoară programe de inițiere, calificare perfectionare, specializare și reconversie profesională, în baza autorizației de furnizor de formare profesională pentru adulți.