Instrucțiunea nr. 1/2023 cu privire la acordarea, exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces

Instrucțiunea nr. 1/2023 cu privire la acordarea, exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces

Instrucțiunea nr. 1/2023 cu privire la acordarea, exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate reglementate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

În vigoare de la 24 aprilie 2023

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 24 aprilie 2023. Formă aplicabilă la zi, 24 aprilie 2023.

Având în vedere:

  • 8 din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu modificările ulterioare;
  • Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 1.263/2019 privind aprobarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 1.360/2019 pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, precum și a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilități, utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;

– Contractul de finanțare nr. POCU/605/3/1/130164 pentru implementarea proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cod SMIS130164, cu modificările ulterioare, ținând cont de faptul că perioada de implementare a proiectului se finalizează în luna octombrie 2023,

în temeiul art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități emite prezenta instrucțiune.

Art. 1. – (1) În vederea respectării prevederilor Contractului de finanțare nr. POCU/605/3/1/130164, precum și în vederea respectării prevederilor legale aplicabile în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cod SMIS130164, voucherele se emit până cel târziu la data de 30 iunie 2023.

  • Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului transmit către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritate, solicitările privind emiterea voucherelor, împreună cu dosarul în original, până la data de 31 mai 2023.
  • Pentru solicitările de vouchere transmise către Autoritate după data menționată la (2) nu se emit vouchere.

Art. 2. – Voucherul eliberat persoanei cu dizabilități poate fi utilizat de către aceasta în perioada de valabilitate, dar nu mai târziu de 31 august 2023.

Art. 3.       – În vederea decontării voucherelor utilizate în condițiile art. 2, furnizorii de

tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces depun solicitările de decontare a voucherelor în primele 15 zile ale lunii septembrie 2023.

Art. 4. – Prezenta instrucțiune se comunică direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, agențiilor județene de ocuparea forței de muncă, furnizorilor de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces incluși în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, precum și persoanelor cu dizabilități beneficiare de voucher și se publică pe site-ul Autorității.

Art. 5. – Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, agențiile județene de ocuparea forței de muncă, furnizorii de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces incluși în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, persoanele cu dizabilități beneficiare de voucher, precum și personalul din cadrul Autorității vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni.

Art. 6. – Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.