TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – Cod SMIS 127169

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – Cod SMIS 127169

1.TITLUL PROIECTULUI :  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SMIS 127169

 1. LIDER DE PROIECT : Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

 

 1. PARTENER : Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului , inclusiv DGASPC Bacău

 

 1. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

4.1. OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este: Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaționale,care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.

 

4.2. Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1 – Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui set de proceduri operaționale destinat activității desfășurate de asistenții maternali, prin susținerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale de educație digitală.

 

Obiectiv specific 2:  Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității.

 

 1. REZULTATE AȘTEPTATE
 • Un set de proceduri de lucru elaborat

Procedurile nou create vor avea în vedere: preluarea copilului spre creștere și îngrijire (admiterea), încetarea creșterii și îngrijirii copilului de către asistentul maternal, promovarea relațiilor socio-profesionale, ocrotirea sanătății copilului, consemnarea opiniei copilului, absenteismul copilului, acțiunea în situații neprevazute, relația cu copilul, sugestiile/sesizările și reclamațiile,identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, controlul comportamentului copiilor, măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor, utilizarea resurselor financiare ale copilului etc. Ele vor asigura premisele aplicării unitare a modului de desfășurare a activității asistenților maternali.

 

 • 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate

Vor fi organizate 42 de seminarii de diseminare, pentru sectoarele municipiului Bucuresti si judeþul Ilfov va fi organizat un singur seminar, la care vor participa în medie 55 de persoane specializate din cadrul partenerilor si 5 responsabili/experți implementare.

La seminariile de diseminare și instruire va participa personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie, respectiv manageri de caz care lucrează cu copilul aflat în plasament la asistent maternal sau cu manageri de caz care lucrează în servicii din care urmează să fie preluați copiii de catre asistenți maternali.

 

 • Platforma digitală creată și dezvoltată

Aceasta va permite asistenților maternali și personalului specializat din cadrul partenerilor (instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, respectiv cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie), să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere, pe teme dedicate asistenței sociale și protecției speciale a copilului separat de familie. Utilizarea platformei nou create va conduce la ușurarea procesului instructiv educativ prin însușirea unor procese de învațare active și autonome, creșterea interesului asistenților maternali pentru instruire, crearea unor medii noi de învățare formală sau nonformală, individuală și în grup. Platforma nou creată nu va înlocui cursul de formare profesională derulat în mod tradițional, ci va întări procesul de învațare. În cadrul proiectului s-a optat și pentru aceasta alternativă deoarece, în timpul implementării vor exista persoane care din cauza indisponibilității în anumite situații, își pot completa cunoștințele permanent prin intermediul informațiilor deținute online.

 

 • 15 000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare.

În cadrul acestei subactivități se vor derula acțiuni de pregătire a programului de formare continuă: prioritizarea participării la curs a grupului țintă, înscrierea cursanților și programarea lor, formarea grupelor și definirea orarului în funcție de disponibilitatea

acestora ținând cont de nevoile copiilor pe care îi au în îngrijire.

 

 • Un program de formare profesionala si suport de curs elaborat

În vederea atingerii rezultatului vor fi realizate următoarele:

– programa de pregătire a cursului de formare pentru asistentul maternal;

– modalitatea de evaluare a participanților la programul de formare;

– suport de curs cursant;

– proiectul de lecție din suportul de curs pentru fiecare din temele incluse în module;

– testele de evaluare din suportul de curs, pentru fiecare din module;

– proiectul final pentru evaluare, din suportul de curs;

-documentele pentru examen final, pentru depunerea acestora către ANC, în vederea obținerii certificatului și a suplimentului descriptiv al certificatului;

 • Un program de formare profesională susținut pentru 15000 de asistenți maternali, și Minim 80% de persoane participante la cursul de formare certificate

Pentru îndeplinirea acestui rezultat va fi derulat programul de formare: procesul de formare va cuprinde parcurgerea modulelor teoretice, precum și evaluarea periodică a cunoștințelor dobândite, conform programului de formare și planificărilor realizate. Se vor organiza 625 de sesiuni de formare susținute de câte 2 formatori, iar la fiecare sesiune vor participa 24 de persoane din grupul țintă.

 

 • Campanie de informare și conștientizare derulată

Campanie va fi facută în scopul informarii cu privire la oportunitatea de a deveni asistent maternal și conștientizării nevoii de formare profesională continuă a acestora. De asemenea, se va promova importanța profesiei de asistent maternal la nivel național în scopul creșterii calitații sistemului de asistență socială.

 • Rețea de asistență maternală dezvoltată

Vor fi identificate, recrutate și angajate persoanele aparținând grupului țintă în urma derulării campaniei de informare și conștientizare.

 • Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din anul 2014 pâna în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019, finanțate.

 

Pentru perioada ianuarie 2014- decembrie 2017, finanțarea va fi realizată pentru cheltuiala salarială  reală efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Pentru perioada ianuarie – august 2018 finanțarea va fi realizată pentru cheltuiala salarială  reala efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru perioada septembrie – decembrie 2018 finanțarea va fi realizată pentru media cheltuielilor salariale reale plătite în perioada ianuarie –august 2018, pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Pentru perioada 2019-2023 finanțarea este estimată a fi realizată conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 153/2018, gradația 5, o medie a sporurilor de 75% din salariul de bază, la care se adaugă contribuția angajatului (contribuția asiguratorie pentru muncă).

 

 1. Grup țintă

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 15000 persoane (inclusiv provenite din mediul rural și de etnie romă), din care:

 • Asistenți maternali care beneficiază de sprijin: 4000 (din care 2000 din mediul rural). Se va avea în vedere identificarea și recrutarea persoanelor interesate să devină asistenți maternali în vederea asigurării, pe de o parte a resursei umane necesare reducerii numărului de copii și tineri instituționalizați, iar pe de altă parte pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor care urmeaza sa fie separaþi de familie în urma confirmarii riscului de separare a copilului de familie.
 • Personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale (cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie) – Persoane care beneficiază de formare (asistenți maternali)–11000(din care 5500 din mediul rural. La finalul proiectului vor fi certificate cel puțin 12000 de persoane, acestea îmbunătățindu-si nivelul de calificare ca urmare a sprijinului primit.

În contextul în care digitalizarea devine provocarea secolului XXI, competențele digitale capată o valoare considerabilă inclusiv în portofoliul persoanelor din grupul țintă, prin intermediul platformei digitale care va fi creată prin proiect, va fi pilotat inclusiv un curs online destinat asistenților maternali, în scopul familiarizării lor cu informații utile privind creșterea și îngrijirea copilului pe care îl au în plasament,privind gestionarea situațiilor de criză cu care se poate confrunta.

Astfel, grupul țintă vizat în cadrul proiectului va beneficia la finalizarea proiectului de beneficiile unei platforme digitale, un sistem un sistem la nivel național care îi va ajuta sa beneficieze și ulterior de educație digitală, fiind în permanență actualizați cu informații relevante.

 

 1. Activități

Activitatea 1 – Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul asistenþei sociale destinate activității asistenților maternali, servicii alternative la îngrijirea în instituþii a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate.

Subactivitatea A1.1.Elaborarea unui set de proceduri  operaționale destinat activității desfășurate de asistenții maternali.

Procedurile nou create vor avea în vedere: preluarea copilului spre creștere și îngrijire   (admiterea), încetarea creșterii si îngrijirii copilului de catre asistentul maternal, promovarea relaþiilor socio-profesionale, ocrotirea sanataþii copilului, consemnarea opiniei copilului,absenteismul copilului, acþiunea în situaþii neprevazute, relaþia cu copilul, sugestiile/sesizarile și reclamațiile, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, controlul comportamentului copiilor, măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor, utilizarea resurselor financiare ale copilului etc. Ele vor asigura premisele aplicarii unitare a modului de desfășurare a activității asistenților maternali.

Perioada: Decembrie 2018 – Iunie 2019

Subactivitatea A1.2 Organizarea de seminarii de diseminare și instruire la nivelul județelor,în scopul aplicarii unitare a setului de proceduri create.

La seminariile de diseminare și instruire va participa personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie, respectiv manageri de caz care lucreaza cu copilul aflat în plasament la asistent maternal sau cu manageri de caz care lucreaza în servicii din care urmează să fie preluați copiii de catre asistenți maternali.

Vor fi organizate 42 de seminarii de diseminare, pentru sectoarele municipiului București și județul Ilfov va fi organizat un singur seminar, la care vor participa în medie 55 de persoane specializate din cadrul partenerilor și 5 responsabili/experți implementare, Subactivitatea A1.3. Crearea și dezvoltarea la nivel național a unei platforme digitale, care să conțină module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru reþeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem. Noul instrument va fi extrem de util în procesul de formare profesionala si nu numai, permițând utilizarea mai eficienta atât a resurselor umane, cât și a celor materiale. Aceasta va permite asistenților maternali și personalului specializat din cadrul partenerilor (instituții cu responsabilitați în domeniul asistenței sociale, respectiv cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie), să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere, pe teme dedicate  asistenței sociale și  protecției speciale a copilului separat de familie. Utilizarea platformei nou create va conduce la ușurarea procesului instructiv educativ prin însusirea unor procese de învațare active și autonome, creșterea interesului asistenților maternali pentru instruire, crearea unor medii noi de învățare formala sau nonformala, individuala si în grup. Platforma nou creată nu va înlocui cursul de formare profesionala derulat în mod tradiþional, ci va întari procesul de învățare.În cadrul proiectului s-a optat și pentru această alternativă deoarece, în timpul implementării vor exista persoane care din cauza indisponibilității în anumite situații, își pot completa cunoștințele permanent prin intermediul informațiilor deținute online. În cadrul acestei activități vor exista și seminarii de instruire a GT în vederea utilizării noii aplicații.

Perioada: Aprilie 2019 – Decembrie 2023

 Activitatea 2 – Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie

Subactivitatea A2.1 Elaborarea programului de formare profesionala continua și a suportului de curs, autorizat ANC, inclusiv a curriculelor modulelor din cadrul programului, destinat formării profesionale continue a asistenților maternali.

În cadrul acestei subactivități vor fi elaborate:

– programa de pregătire a cursului de formare pentru asistentul maternal;

– modalitatea de evaluare a participanților la programul de formare;

– suport de curs cursant;

– proiectul de lecție din suportul de curs pentru fiecare din temele incluse în module;

– testele de evaluare din suportul de curs, pentru fiecare din module;

– proiectul final pentru evaluare, din suportul de curs;

– documentele pentru examen final, pentru depunerea acestora către ANC, în vederea obținerii certificatului și a suplimentului descriptiv al certificatului;

De asemenea va fi conceput, completat dosarul în vederea obținerii autorizației de funcționare de la ANC și va fi obținută autorizare. În cadrul acestei subactivități va fi avută în vedere asigurararea condițiilor optime de desfășurare a pregătirii teoretice la standarde de performanță în concordanță cu cerințele UE  cât și activități de elaborare module și suport de curs.

Subactivitatea A2.2 Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului ținta). În cadrul acestei subactivități se vor derula acțiuni de pregătire a programului de formare continuă: prioritizarea participării la curs a grupului țintă, înscrierea cursanților și programarea lor, formarea grupelor și definirea orarului în funcție de disponibilitatea acestora ținând cont de nevoile copiilor pe care îi au în îngrijire.

Subactivitatea A2.3 Desfășurare curs de formare, pe module specifice și certificarea participanților 

În cadrul acestei activități va fi derulat propriu-zis programul de formare: procesul de formare va cuprinde parcurgerea modulelor teoretice, precum și evaluarea periodica a cunostințelor dobândite, conform programului de formare și planificărilor realizate. Monitorizarea și evaluarea programului de formare profesionala va fi parte integrantă a acestei activități. Se vor organiza 600 de sesiuni de formare susținute de câte 2 formatori, iar la fiecare sesiune vor participa 25 de persoane din grupul țintă.

Perioada: Decembrie 2018 – Noiembrie 2023

 

Activitatea 3 – Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali

Subacativitatea A3.1 Campanie de informare și conștientizare în vederea identificării potențialilor asistenți maternali, derulată de Solicitant.

Prin intermediul campaniei de informare și conștientizare derulată de Solicitant va fi promovată profesia de asistent maternal astfel încât partenerii să poată identifica, recruta și angaja asistenți maternali în vederea dezvoltării rețelei de asistenți maternali la nivel național. Această campanie va fi facută în scopul informării cu privire la oportunitatea de a deveni  asistent maternal și conștientizarii nevoii de formare profesională continuă a acestora. De asemenea, se va promova importanța profesiei de asistent maternal la nivel național în scopul creșterii calității sistemului de asistență socială.

Perioada: Decembrie 2018 – Decembrie 2022

Subactivitatea A3.2. Identificarea, recrutarea și angajarea persoanelor aparținând grupului țintă și care vor fi nou angajate pe perioada de implementare a proiectului.

În cadrul acestei subactivități vor fi identificate și recrutate persoanele aparținând grupului țintă în urma derularii campaniei de informare și conștientizare.

Perioada: Decembrie 2018 – Decembrie 2023

Subactivitatea SA3.3. Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din anul 2014 pâna în anul 2018 si a celor nou angajați începând cu anul 2019.

Pentru perioada ianuarie 2014- decembrie 2017, finanțarea va fi realizata pentru cheltuiala salarială reala efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară  a personalului plătit din fonduri publice. Pentru perioada ianuarie – august 2018 finanțarea va fi realizată pentru cheltuiala salarială reală efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Pentru perioada septembrie – decembrie 2018 finanțarea va fi realizată pentru media cheltuielilor salariale reale plătite în perioada ianuarie –august 2018, pentru activitatea realizată de persoanele din grupul ținta în perioada respectiva, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru perioada 2019-2023 finanțarea este estimată a fi realizată conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 153/2018, gradația 5, o medie a sporurilor de 75% din salariul de bază, la care se adaugă contribuția angajatului (contribuția asiguratorie pentru muncă).

Perioada: Ianuarie 2014 – Decembrie 2023

 

Activitatea 4 -Managementul proiectului

SA4.1 – Informarea și publicitatea proiectului.

În prima lună se va elabora un plan al activității de informare și publicitate.Vor fi avute în vedere activitățile obligatorii de informare și publicitate prevăzute în Ghidul solicitantului- Condiții specifice, precum și în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, CAPITOLUL 9 „Informare si publicitate”.Planul va cuprinde cel puțin următoarele activități: realizarea a două conferințe, una de lansare și alta de încheiere, materiale realizate pentru publicitatea proiectului, creare pagină web a proiectului.

Perioada: Ianuarie 2019 – Decembrie 2023

 

Subactivitatea A4.2 Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a proiectului.  În cadrul proiectului vor fi derulate procedurile de achiziții, conform prevederilor legale în vigoare.

Perioada: Decembrie 2018 – Mai 2020

 

Subactivitate A4.3 Coordonarea generala a proiectului

Perioada Noiembrie 2018 – Decembrie 2023

 

 1. DATA INCEPERE : 09.11.2019

 

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între data 01.01.2014 și decembrie 2023, aceasta cuprinzand și perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

 1. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE:
Total proiect Total eligibil proiect Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național   Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 
2.657.162.612,32 2.657.162.612,32 2.243.584.251,47 332.365.653,29 81.212.707,56

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro)”

Descarca Comunicat Proiect Team-Up – Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor