Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta, Cod SMIS 128038

Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta, Cod SMIS 128038
 1. TITLUL PROIECTULUI : ”VENUS-ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”, Cod SMIS 128038
 2. LIDER DE PROIECT : Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
 3. PARTENER: Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția copilului , inclusiv DGASPC Bacău
 4. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI / SCOPUL PROIECTULUI

4.1. OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este:îmbunatățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii si combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementarii unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea si combaterea violenței domestice. Pe parcursul implementării proiectului se vor oferi masuri de sprijin pentru un număr de minim 6636 victime ale violenței domestice, în final 3320 dintre acestea, depășind situația de vulnerabilitate.

În cadrul rețelei naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (1 locuință la nivel de județ+ municipiul Bucuresti) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, dupa caz: cazare temporara, servicii de consiliere psihosocio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de masuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesionala în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

4.2. Obiectivul specific ale proiectului

 1. Reducerea numărului de victime ale violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate (42) în scopul transferului la o viața independentă a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Acest obiectiv va fi realizat prin prisma tuturor acțiunilor realizate prin proiect (activitățile 1,2,3,4 si 5) și va contribui la realizarea indicatorilor menționati în cadrul Ghidului solicitantului Condiții specifice(4S42 si 4S47). Prin proiect urmărim astfel creșterea capacităților și a autonomiei persoanelor victime ale violenței domestice care declanșează o serie de consecințe atât individuale, cât și pentru întreaga societate.

 1. Rezultate așteptate

Rezultate Activitatea 1

– o rețea națională de locuințe protejate creată;

– un acord de parteneriat încheiat cu 42 de autoritați locale;

– 42 de spații identificate pentru crearea locuințelor protejate;

– 42 de coordonatori locali identificați în vederea creării și operaționalizării rețelei naționale inovative integrate de intervenție;

– 42 de experți financiari identificați în vederea creării și operaționalizarii rețelei naționale inovative integrate de intervenție;

Rezultate Activitatea 2

– 42 de locuințe protejate create, amenajate și dotate care creează rețeaua națională inovativă integrată pentru transferul la o viața independentă al victimelor VD;

– 42 de locuințe protejate funcționale;

– oferirea de servicii integrate pentru 756 de victime ale VD (252 beneficiari/ciclu de furnizare a serviciilor sociale (pâna la 1 an)/3 cicluri/3 ani/6 beneficiari/locuință protejată);

– o Metodologie de identificare și selecție a cazurilor la nivel național și de funcționare a locuințelor protejate, elaborată și aprobată;

– 8 sedințe regionale de pre-identificare a localitaților în care se creează locuințe protejate;

– desemnarea celor 42 de coordonatori ai locuințelor protejate;

– 1 seminar de 2 zile pentru formarea coordonatorilor locuințelor protejate;

– crearea rețelei de 42 de coordonatori locali pentru asigurarea serviciilor integrate de suport pentru victimele VD si pentru aplicarea programului național de protecție a victimelor violenței domestice;

– un Comitet de sprijin și monitorizare (CSM) cu participarea instituțiilor relevante cu competențe în domeniul VD înființat;

– cel puțin 7 protocoale de colaborare încheiate cu instituții relevante în domeniu;

– 6 reuniuni ale Comitetului de sprijin si monitorizare;

– 6 Minute ale reuniunilor Comitetului de sprijin si monitorizare.

Rezultate Activitatea 3

– o rețea națională cu 42 de grupuri de suport create la nivel național;

– 1 procedură de lucru privind funcționarea grupurilor de suport pentru victimele violenței domestice;

– organizarea unui seminar de 2 zile pentru formarea celor 42 de coordonatori ai locuințelor protejate;

– suport acordat pentru 1680 de persoane – victime ale violenței (10 beneficiari/ per grup) în serii de câte 30 de sedințe/6 luni/24luni;

– 42 de coordonatori ai locuințelor protejate beneficiari ai programului de formare.

Rezultate Activitatea 4

– o procedură de lucru pentru cabinetele de consiliere vocațională;

– furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 4200 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violenta domestică;

– întocmirea a 4200 de dosare de caz pentru beneficiare.

Rezultate Activitatea 5

– 42 de specialiști informați și conștientizați care vor face parte din rețeaua națională de 42 de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice;

– 42 de specialisti informați și conștientizați care vor face parte din rețeaua națională de 42 de cabinete de consilere vocațională pentru victimele violenței domestice;

– 240 de profesionisti din cadrul autorităților publice centrale și locale care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.

Rezultate Activitatea transversala 6

– un plan al activității de informare, publicitate și vizibilitate;

– minim 2 comunicate de presă;

– minim 8 materiale de informare și publicitate a proiectului (pliante, roll-up-uri, bannere).

Rezultate activitate transversală 7

– 1 echipă de management și implementare a proiectului creată prin decizie a Secretarului de stat al ANES din care vor face parte: managerul de proiect, 2 asistenți manageri, 1 responsabil financiar, 1 expert achiziții, 1 expert coordonare rețea de servicii sociale, 1 expert servicii sociale si 1 responsabil control CFP;

– 42 de coordonatori locali;

– 42 de experți financiari;

– 8 fișe post ale membrilor din echipa de management și implementare a proiectului;

– 48 rapoarte de activitate ale echipei de management;

– 42 fișe de post pentru coordonatorii locali;

– 42 fișe de post pentru experții financiari;

– 48 fișe de pontaj pentru coordonatorii locali;

– 48 fișe de pontaj pentru experții financiari;

– 48 rapoarte de activitate pentru coordonatorii locali;

– 48 rapoarte de activitate pentru experții financiari.

 1. Grupul țintă

Prin proiect ne adresăm în mod concret unui grup tința format din 7002 persoane din care:

 • 6636 – victime ale violenței domestice, din care:

– 756 victime ale violenței domestice care vor beneficia de servicii sociale prin intermediul locuințelor protejate( 18 victime/partener) –A3;

–   1680 de victime ale violenței domestice vor beneficia de servicii de grup de suport – A4;

– 4200 de victime ale violenței domestice care vor primi servicii de sprijin în vederea integrării socio-profesionale prin furnizarea de consilere vocațională – A5;

 • 366 specialiști – profesioniști (specialisti) în domeniul violenței domestice;
 • 42 coordonatori de servicii sociale care vor beneficia de formare profesională pentru lucrul cu victimele VD beneficiare ale locuințelor protejate – A3;
 • 42 de specialiști care vor face parte din rețeaua națională de 42 de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice – A4;
 • 42 de specialiști care vor face parte din rețeaua națională de 42 de cabinete de consilere vocațională pentru victimele violenței domestice – A5;
 • 240 de angajați din cadrul autorităților publice centrale și locale (profesioniști) care vor fi informați și conștientizați în legatură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile pevederi legislative în domeniul violenței domestice – A6.

 

 1. Activități

Activitatea:A1-Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice.

Subactivitatea 1.1 Crearea si dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate formată din 42 de locuințe protejate (1 locuință la nivel de județ+ municipiul Bucuresti)

Perioda : Martie 2019 – August 2019

În ceea ce privește derularea activității A1, pentru a se asigura transferul la o viață independentă a victimelor violenței domestice, va fi creată, dezvoltată și operaționalizată o rețea națională inovativă integrată de intervenție, formată din minim 42 de locuințe protejate (1 locuința la nivel de județ + municipiul Bucuresti).

Activitatea: A2-Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă

Subactivitatea. 2.1 Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice .

Perioada: Martie 2019 – Februarie 2023

În cadrul subactivitații se vor realiza activitați de operaționalizare a rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate.

În cadrul rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, dupa caz: cazare temporara, servicii de consiliere psiho-socio-medicala, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socioprofesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor.

 

Activitatea:A3-Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice.

Subactivitatea 3.1 Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale formată din 42 de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice.

Perioada: Martie 2019 – Februarie 2023

În scopul asigurării unei bune funcționări a rețelei naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice, ANES va asigura elaborarea unei proceduri de lucru privind funcționarea grupurilor de suport pentru victimele violenței domestice. În cadrul acestor grupuri de suport victimele violenței domestice vor beneficia de programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză în care se afla.

Activitatea:A4. Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională

Subact. 4.1 – Furnizarea de servicii de consiliere vocațională ANES va asigura elaborara unei proceduri de lucru pentru cabinetele de consiliere vocațională înființate și dezvoltate.

Perioada: Septembrie 2019 – Februarie 2023

Se vor întocmi dosare pentru 4200 de victime, ulterior furnizându-se servicii de consiliere vocaționala și orientare profesională, în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violență domestică. Serviciile furnizate în cadrul cabinetelor de consiliere vocațională vizează măsuri de acompaniament care pot contribui la depășirea situației de vulnerabilitate a victimelor violenței domestice și vor fi oferite de către 42 de consilieri vocaționali.

 

Activitatea:A5. Derularea unor Campanii privind prevenirea si combaterea violenței domestice

Subactivitatea: A 5.1 Desfasurarea campaniei privind prevenirea si combaterea violenþei domestice

Perioada: Martie 2019 – Februarie 2023

Pe toată perioada de derulare a proiectului se vor derula acțiuni dedicate campaniei privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care vor urmări în special conștientizarea și sensibilizarea profesioniștilor din cadrul administrației publice centrale și locale privind prevenirea și combaterea violenței domestice din perspectiva noilor reglementări legislative, în acord cu Convenția de la Istanbul, precum și acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea inițiativelor de voluntariat.

Activitatea: A7. (Activitate transversala) – Managementul proiectului

Subactivitatea 7.1 Activități specifice managementului proiectului

Perioada: Martie 2019 – Februarie 2023

Managementul proiectului este o activitate transversală, care se va desfășura pe întreaga durată de implementare a proiectului și presupune: asigurarea resurselor umane; planificarea eficientă a activităților, inclusiv a resurselor financiare și logistice. Se vor elabora proceduri de lucru specifice activităților desfășurate; se va asigura circuitul documentelor/comunicării interne și externe, arhivare.

 1. DATĂ ÎNCEPERE : 04.03.2019
 2. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 04.03.2019 – februarie 2023
 3. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: 51.080.375,72 lei, conform tabelului următor:
Total proiect Total eligibil proiect Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național   Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 
51.080.375,72 51.080.375,72 43.129.887,42 6.478.664,64 1.471.823,66

Valoarea totala a bugetului alocat Direcție Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este de 1.137.174,76 lei, conform tabelului următor:

Total proiect Valoare totală eligibilă Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT (84,44%) Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13,56%) Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (2%)
1.137.174,76 1.137.174,76 960.177,34 154.253,92 22.743,50

Coordonator local

Adriana Danila

Comunicat ateliere lucru – Violenta in familie in contextul pandemiei


Documente concurs Proiect Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta

 


 

Rezultate finale privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 18.07.2022 – Proiect VENUS